Puutarha-alan työhyvinvointi ja tuottavuus

HortiProw

Alkamispäivä

01.04.2018

Päättymispäivä

31.12.2020

Rahoittajat

Tiivistelmä

Puutarha-alan työ on kausiluonteista ja fyysisesti kuormittavaa, mikä tuo haasteita työhyvinvoinnille ja tuottavuudelle samalla, kun alan työntekijöiden keski-ikä kasvaa sekä nuorten vähentyneen kiinnostuksen että keski-ikäisten alanvaihtajien määrän kasvun myötä. Alan kiristyvä kilpailu tuo mukanaan myös henkistä kuormittavuutta. Hankkeen tarkoituksena on edistää puutarha-alan työhyvinvointia ja tuottavuutta. Hanke toteutetaan valtakunnallisena puutarha- alan case-yrityksissä, joiden kanssa yhteistyössä selvitetään työhyvinvoinnin ylläpidon ja kehittämisen haasteita ja haetaan niihin ratkaisuja parantaen samalla tuottavuutta. Tavoitteena on 1. tuottaa yrityksille ratkaisuja tuottavuuden nostoon ja työurien jatkamiseen työhyvinvointia parantamalla ja vakiinnuttaa ne osaksi yritysten toimintaa 2. muodostaa yrityspareja/-ryhmiä, jotka yhdessä ideoivat työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämistoimia 3. vahvistaa työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittymistä puutarha-alalla näiden pilottien kautta.

Hanke toteutetaan case-yrityksissä osallistamalla sekä johto että työntekijät kehittämistyöhön. Hankkeessa kartoitetaan yhteistyössä yritysten alkutilanne, ideoidaan kehittämistoimenpiteitä ja viedään ne konkreettisesti käytäntöön. Tietoa kerätään prosessin eri vaiheissa haastatteluin ja osallistavin menetelmin.

Hankkeessa tuotetun aineiston pohjalta verrataan puutarha-alalla toimivien nuorten ja ikääntyvien henkilöiden työtä ja kokemuksia työn kehittämistarpeista sekä kuormitus- ja vaaratilanteista. Myös työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiskohteista ja niihin tuotetuista ratkaisuista ja hyvistä käytännöistä kootaan yhteenveto. Kehittämisprosessin ja sen vaikutusten arviointipalautteet analysoidaan ikäryhmittäin; kyettiinkö prosessin aikana vaikuttamaan työhön, työyhteisön toimintaan ja eri ikäryhmien työhyvinvointiin sekä mitä toimenpiteitä voidaan hankkeen perusteella suositella alan toimijoille toiminnan ja tuottavuuden kehittämiseksi.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Hankkeen tavoitteena on tuottaa yrityksille ratkaisuja tuottavuuden nostoon ja työurien jatkamiseen työhyvinvointia parantamalla ja vakiinnuttaa ne osaksi yritysten toimintaa, muodostaa yrityspareja/-ryhmiä, jotka yhdessä ideoivat työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämistoimia sekä vahvistaa työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittymistä puutarha-alalla näiden pilottien kautta.

Hankkeessa toteutetaan yrityskohtaisia kehittämisprojekteja ja tuotetaan yhteenvetona materiaalia työterveyshuollon käyttöön.