Puuhakekasojen itselämpenemisen hyödyntäminen hakkeen kuivauksessa ja laadunhallinnassa

HAIKU

Alkamispäivä

01.01.2020

Päättymispäivä

31.03.2022

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Puun käytön lisääntyessä myös erilaisten hienonnettujen jakeiden kuljetus ja varastointi lisääntyvät. Varastoinnin yhteydessä hakkeen laatu huononee ja tapahtuu biologista hajoamista, jotka ovat ei-toivottuja ilmiöitä. Niistä aiheutuu niin taloudellisia menetyksiä kuin hiilipäästöjäkin. Nyt käynnistyvässä HAIKU-projektissa selvitetään, miten hakekasojen sisällä tapahtuvia ilmiöitä voidaan hallita paremmin ja kääntää vääjäämättä tapahtuvat prosessit hyödyksi.Projektissa monitoroidaan ja mallinnetaan hakekasan lämpenemisprosessi ja tutkitaan sen hyödyntämistä kasan kuivauksessa. Tutkimuksessa tehdään laboratoriomittakaavan kokeita, joilla selvitetään hakeaumojen sisällä tapahtuvia biologisia ja fysikaalisia prosesseja. Tärkeä osa tutkimusta ovat todellisessa aumamittakaavassa tehtävät kokeet, joissa todennetaan laboratoriossa tehtäviä malleja, mallinnetaan auman käyttäytymistä matemaattisesti ja kehitetään hakevarastoinnin teknologiaa.Tuloksia hyödynnetään voimalaitosten ja sellutehtaiden hakkeen ja kuoren varastoinnin kehittämisessä. Tavoitteena on parempi laadunhallinta, pienemmät varastotappiot ja pienemmät CO2-päästöt.