FORLEAP-Metsäbiomassan sivuvirroista uusia tuotteita pääprojekti

FORLEAP pääprojekti

Alkamispäivä

01.11.2015

Päättymispäivä

30.06.2019

Rahoittajat

Tiivistelmä

Projektissa tehostetaan metsästä tulevien perinteisten raaka-ainevirtojen ohella syntyvien sivuvirtojen (esim. kuoret, neulaset) hyödyntämistä vähähiilisen talouden edistämiseksi vihreän kemian periaatteita noudattaen (esim. uuttoliuottimien kierrätys, vesiuuton hyödyntäminen) pyrkimyksenä uusiutuvien raaka-ainelähteiden suosimiseen synteettisten öljypohjaisten sijasta.
Perinteisen metsätalouden raaka-aineen hankinnassa syntyy merkittäviä sivuvirtoja, joita nykyisin pääasiassa joko ei hyödynnetä lainkaan tai käytetään polttoon. Poltossa metsäbiomassaan sitoutunut hiili vapautuu ilmakehään vapauttaen lämpöenergiaa, joka kuitenkin on jalostusarvoltaan erittäin alhainen käyttömuoto suhteutettuna raaka-aineen potentiaaliin jalostusarvoltaan huomattavasti korkeammiksi tuotteiksi. Vaikka syntyvistä raaka-ainevirroista hyödynnettäisiin edes murto-osa jalostetumpiin tuotteisiin, saataisiin mahdollisesti merkittävästi kalliimpia tuotteita kehitettyä eikä se silti rajoittaisi raaka-aineen saantia energiakäyttöön.
Valtion strategisten tavoitteiden mukaisen biotalouden kehittämiseksi p&k-yrityksiltä vaaditaan T&K-toimintaan paljon resursseja ja erityisasiantuntemusta. Hankkeessa hyödynnetään ja tuotetaan Luken ja TTY:n yhteistyössä uutta osaamista pk-yritysten tueksi Länsi-Suomen alueella.
Hankkeessa luodaan matalan kynnyksen tuotekehitysalusta pk-yrityksille, jossa hyödynnetään Luken Parkanon toimipaikan laboratoriotiloja ja asiantuntijuutta yritysten tuotekehitysprojektien tueksi. Lisäksi suunnitellaan sopivia hanketta tukevia erityisasiantuntemusta vaativia T&K-toimintaa palvelevia analyysi/tutkimuspalvelupakettja TTY:n kanssa pohjautuen sekä suunnitellun että aiempien projektien yhteistyöverkoston osaamiseen ja analyyttisiin metodeihin. Lisäksi tarkastellaan pk-yritysten T&K-toiminnan näkökulmasta orgaanisen kemian mahdollisuuksia TTY/Luke—Parkano akselilla.

Hanke suuntautuu Pirkanmaan liiton teemaan "Vähähiilisyyden edistäminen" ja erityistavoitteisiin: Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen.
Toimintalinjalla 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Hyödyt:
Mahdollisia seurauksia pilotista: laajemmat tutkimushankkeet yritysten ja Luken välillä Länsi-Suomessa, uudet tuotteet yrityksille, uudet yritykset.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Projektissa tehostetaan metsästä tulevien perinteisten raaka-ainevirtojen ohella syntyvien sivuvirtojen (esim. kuoret, neulaset) hyödyntämistä vähähiilisen talouden edistämiseksi vihreän kemian periaatteita noudattaen (esim. uuttoliuottimien kierrätys, vesiuuton hyödyntäminen) pyrkimyksenä uusiutuvien raaka-ainelähteiden suosimiseen synteettisten öljypohjaisten sijasta.
Hankkeessa hyödynnetään ja tuotetaan Luken ja TTY:n yhteistyössä uutta osaamista pk-yritysten tueksi Länsi-Suomen alueella.

Tuloksia hyödynnetään tuotedokumentaatioihin. Yritys/asiakaslähtöisten tutkimustoimenpiteiden tuloksia hyödynnetään pk-yritysten tuotekehityksessä ja markkinoinnissa. Mahdolliset yhteistyöprojektit yritysten kanssa.