BIKA, Biokaasuliiketoiminta ja -verkostot Keski-Suomessa

BiKa

Alkamispäivä

01.03.2016

Päättymispäivä

30.11.2018

Tiivistelmä

Euroopan komission tammikuussa 2013 julkaiseman puhtaiden polttoaineiden strategian yhtenä tavoitteena on luoda mahdollisuus Euroopan laajuiselle vaihtoehtoisten polttoaineiden tankkausasemaverkostolle. Strategian tavoitteet pyritään saavuttamaan vuoteen 2020 mennessä, jolloin maa- ja biokaasun tankkausasemia tulisi olla 150 kilometrin etäisyydelle toisistaan.
Biokaasuliiketoimintaa ja -verkostoja Keski-Suomeen (BiKa) -hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli ja liiketoimintakonsepti, joka mahdollistaa biokaasun jakeluasemien syntymisen maaseutualueille. Liiketoimintakonseptin lähtökohtana on luoda biokaasulaitteistoinvestointien pohjaksi riittävän mielenkiintoinen ja turvallinen toimintaympäristö, jotta hankkeen tuloksena syntyvät yritysryhmittymät sitoutuvat investointeihin tähtääviin jatkohankkeisiin. Hankkeen kohderyhmän muodostavat kehittyvien maatalousalueiden maatilayrittäjät, koneurakoitsijat sekä logistiikkayritykset. Lisäksi kohderyhmään voi kuulua alueellisia jäteyhtiöitä sekä muita biohajoavaa jätettä käsitteleviä tai hyödyntäviä yhteisöjä sekä biokaasun käyttöön liittyvästä liiketoiminnasta kiinnostuneita yksityishenkilöitä. Hanke luo kohderyhmälle alueellista kilpailuetua tehostamalla resurssien käyttöä; esimerkkeinä suojavyöhykkeiden biomassan ja biohajoavan jätteen käyttö syötteenä tai logististen kustannusten pienentäminen mahdollistamalla oman, hinnaltaan kilpailukykyisen biokaasun käytön liikennepolttoaineena.
BiKa-hankkeessa tunnistetaan 4 - 6 -kohdealuetta Keski-Suomesta, jotka alueellisen, uudentyppisen, verkostoitumisen avulla saavuttavat riittävän käyttöasteen biokaasuliiketoiminnan tuotteille kannattavan liiketoiminnan mahdollistamiseksi. Alueellisissa työpajoissa kehitetään sekä liiketoimintamalliin että teknologisiin vaihtoehtoihin liittyviä paikallisia ratkaisuvaihtoehtoja.
Hankkeen tuloksia mitataan kohdealueiden kiinnostuneiden toimijoiden kokonaismäärällä sekä jatkotoimenpiteisiin sitoutuvien yritysryhmien määrällä. Uudentyyppisestä liiketoimintamallista sekä muista hankkeen aikana syntyneistä tuloksista ja hyvistä käytänteistä raportoidaan sekä hankkeen loppuraportissa että aihealueen julkaisuissa artikkeleina.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalleja ja liiketoimintakonsepteja, jotka mahdollistavat biokaasun jakeluasemien syntymisen maaseutualueille. Liiketoimintakonseptin lähtökohtana on luoda biokaasulaitteistoinvestointien pohjaksi riittävän mielenkiintoinen ja turvallinen toimintaympäristö, jotta hankkeen tuloksena syntyvät yritysryhmittymät sitoutuvat investointeihin tähtääviin jatkohankkeisiin.

Keski-Suomen eri alueilla järjestetään seminaareja ja työpajoja joiden tuotoksena tehdään alueellisia raportteja biokaasuntuotannon suuntaviivoista