Työhyvinvointi puuhuoltoketjussa – Tilastotietojen keruu kyselyn avulla

TimberWB

Alkamispäivä

01.03.2018

Päättymispäivä

30.11.2020

Rahoittajat

Tavoitteet

Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa puuhuoltoketjussa toimivien työhyvinvoinnista, verrata sitä muihin toimialoihin ja selvittää työhyvinvoinnin kehittämiskohteet alalla. Hanke toteutetaan 1.1.2019 - 31.8.2020. Kyselyn kohderyhmänä ovat alalla toimivat yrittäjät, palkansaajat ja toimihenkilöt. Hankkeessa laaditaan ehdotus siitä, miten alan työhyvinvoinnista voidaan myöhemmin kerätä tietoa.

Tuotokset

Hanke tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää työhyvinvointiin liittyvässä päätöksenteossa. Hanke tuottaa kohderyhmälle soveltuvan kyselymenetelmän työhyvinvoinnista. Tulosten avulla saadaan selville alalla toimivien henkilöiden työhyvinvoinnin keskeiset kehittämiskohteet. Tavoitteena on myös suunnitella tiedonkeruun frekvenssi ja toteutustapa jatkossa. Hanke arvioi käytetyn kyselylomakkeen käyttökelpoisuuden ja muutostarpeet tulevia kyselyitä silmällä pitäen.

Katso myös