Työhyvinvointi puuhuoltoketjussa – Tilastotietojen keruu kyselyn avulla

TimberWB

Alkamispäivä

01.03.2018

Päättymispäivä

30.11.2020

Rahoittajat

Tiivistelmä

Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa puuhuoltoketjussa toimivien työhyvinvoinnista, verrata sitä muihin toimialoihin ja selvittää työhyvinvoinnin kehittämiskohteet alalla. Hanke toteutetaan 1.1.2019 – 31.8.2020. Kyselyn kohderyhmänä ovat alalla toimivat yrittäjät, palkansaajat ja esimiestehtävissä työskentelevät. Satunnaisotanta perusjoukosta siten, että kysely toimitetaan noin 3000 - 4000 vastaajalle. Hankkeen eri vaiheita ovat kyselylomakkeen suunnittelu, tiedonkeruu internet- ja postikyselyn sekä täydentävän puhelinhaastattelun avulla, tulosten julkaiseminen, hankeraportin kirjoittaminen ja tiedotus. Hankkeessa laaditaan ehdotus siitä, miten alan työhyvinvoinnista voidaan myöhemmin kerätä tietoa. Hankkeen toteuttaa Luonnonvarakeskus ja tiedonkeruu teetetään ostopalveluna. Hanketyöryhmä Luonnonvarakeskuksessa on Esa Katajamäki, Aarre Peltola, Arja Anttila ja Marja Kallioniemi (hankeryhmän vetäjä).

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa puuhuoltoketjussa toimivien työhyvinvoinnista, verrata sitä muihin toimialoihin ja selvittää työhyvinvoinnin kehittämiskohteet alalla. Hanke toteutetaan 1.1.2019 - 31.8.2020. Kyselyn kohderyhmänä ovat alalla toimivat yrittäjät, palkansaajat ja toimihenkilöt. Hankkeessa laaditaan ehdotus siitä, miten alan työhyvinvoinnista voidaan myöhemmin kerätä tietoa.

Hanke tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää työhyvinvointiin liittyvässä päätöksenteossa. Hanke tuottaa kohderyhmälle soveltuvan kyselymenetelmän työhyvinvoinnista. Tulosten avulla saadaan selville alalla toimivien henkilöiden työhyvinvoinnin keskeiset kehittämiskohteet. Tavoitteena on myös suunnitella tiedonkeruun frekvenssi ja toteutustapa jatkossa. Hanke arvioi käytetyn kyselylomakkeen käyttökelpoisuuden ja muutostarpeet tulevia kyselyitä silmällä pitäen.

Katso myös