Mansikanviljelyn kilpailukyvyn parantaminen Lounais-Suomessa

SataVarMa

Alkamispäivä

01.06.2016

Päättymispäivä

31.12.2020

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet Suomen ja samoin hankealueen tärkein marjatuotannon kasvilaji on puutarhamansikka. Alueen keskimääräiset mansikan hehtaarisadot alittavat Suomen valtakunnalliset keskimääräiset hehtaarisadot. Marjatilan kannattavuuden kannalta keskeisiä tekijöitä ovat satotaso ja markkinoilta saatava hinta. Tässä hankkeessa pureudutaan alhaisten satotasojen ongelmakenttään ja etsitään ratkaisuja satotasojen korottamiseksi, marjojen laatu huomioon ottaen. Hankkeen päätavoite on kehittää marjaelinkeinoa ja parantaa erityisesti mansikantuotannon kilpailukykyä ja kannattavuutta kestävästi Lounais-Suomen alueella. Hankkeen päätavoitteena on korottaa satotasoja ja lisätä viljelyvarmuutta. Näihin tavoitteisiin tähdätään mansikan sadonkorjuun jälkeisen hoidon toimenpiteillä, testaamalla erilaisia katteita ja penkkejä sekä perehtymällä erilaisten taimien käyttöön ja tuotantoon.
2) Toteutus Hankkeessa otetaan käyttöön uusia toimintatapoja ja menetelmiä. Näitä saadaan hyödyntämällä kansainvälistä yhteistyötä Keski-Euroopan alueella toimivien neuvontayritysten kanssa. Hankkeessa myös siirretään käyttöön kotimaisen marjantuotannon tutkijaverkoston tietoja sekä hankealueen eri osissa erilaisissa ilmasto-olosuhteissa sijaitsevilla marjatiloilla tehtävien tilakokeiden tuloksia. Toiminnan perustana on tutkimuslaitoksen tutkijoiden ja asiantuntijajärjestön saumaton yhteistyö yhdessä viljelijöiden kanssa.
3) Tuotokset Jo hankkeen aikana kuitenkin kerätään osallistujilta tiedot ja viljelijöiden näkemykset siitä, miten tavoitteisiin on päästy ja mitä ongelmia on havaittu: kerätään tiedot mm. tuotannon ajoittamisen toteutumisesta, uusien käyttöön otettujen menetelmien onnistumisesta, heikkouksista ja parannusehdotuksista, satotasoista ja sadon laadusta sekä yrityksen kilpailukyvyn kehittymisestä.

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
Hankkeessa keskeinen tavoite on Lounais-Suomen alueen mansikantuotannon kilpailukyvyn parantaminen kestävin menetelmin. Pitkällä tähtäimellä tämä tulee näkymään mm. alueen mansikantuotannon satotasojen parantumisena, viljelijöiden lisääntyneenä kiinnostuksena mansikanviljelyyn ja kokonaistuotannon kasvulla.

5) Asiakkaat Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajana on Lounais-Suomen marjaelinkeino. Hanke hyödyttää alan toimijoita, eli alueen mansikkatiloja(viljelijöitä) lisäämällä osaamista, tarjoamalla uutta tuotantoon sovellettavaa tietoa ja lisäämällä kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Tavoitteena on esitellä ja tuottaa uusia menetelmiä mansikanviljelijöille Lounais-Suomessa.

Demonstraatiot, seminaarit, julkaisut