Pohjoinen luonto maahanmuuttajien kotoutumisessa

Polut

Alkamispäivä

01.03.2017

Päättymispäivä

30.09.2019

Rahoittajat

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Pohjoinen luonto maahanmuuttajien kotoutumisessa on hanke, jonka kohderyhmänä ovat erityistä tukea tarvitsevat maahanmuuttajat. Tavoitteena on edistää heidän kotoutumistaan ja osallisuutta sekä ehkäistä sosiaalista syrjäytymistä eli lisätä maahanmuuttajataustaisen väestön hyvinvointia pohjoisilla paikkakunnilla. Keinona ovat erilaiset luontoon tukeutuvat ja luontolähtöiset menetelmät ja toiminnot, jotka parantavat työ- ja toimintakykyä ja vahvistavat yhteisöllisyyttä. Erityistä ja vahvistettua tukea tarvitsevia maahanmuuttajia Lapin maakunnan alueella ovat luku- ja kirjoitustaidottomat, heikentyneen toimintakyvyn omaavat ja traumatisoituneet maahanmuuttajat. Tähän ryhmään kuuluvat myös maahanmuuttajanaiset (kotiäidit) sekä aikoinaan yksin, ilman perhettä ja turvaverkkoa tulleet alaikäiset maahanmuuttajat ja jo pitkään Suomessa asuneet maahanmuuttajat, jotka eivät ole työllistyneet.

2) Toiminta
Hankkeessa kehitetään ja arvioidaan luontolähtöisiä kotouttamistoiminnan menetelmiä, joilla vahvistetaan maahanmuuttajien toiminta- ja työkykyä. Hankkeen kohderyhmille tehdään hankkeen alku- ja loppuvaiheessa toiminta- ja työkyvyn arviointi sekä alkukartoitus luontosuhteesta ja -osaamisesta. Alkukartoituksen yhteydessä kartoitetaan myös luontolähtöiseen toimintaan sopivia luonto- ja maaseutuympäristöjä, joissa hanketta toteutetaan. Hankkeen toimenpiteitä ovat mm. luontosuhteen kehittämiseen tähtäävät työpajat, luontolähtöiset teemapäivät ja ohjatut ryhmätoiminnot. Toimenpiteisiin sisältyy kotoutujien luonto-osaamisen vahvistamista ja kotouttamisesta vastaavien ammattilaisten koulutusta luontolähtöisestä Green Care -toiminnasta, luontolähtöisistä menetelmistä sekä yksilökeskeisen elämänsuunnittelun työotteesta ja menetelmistä luontosuhteeseen liittyen.

3) Tuotokset ja tulokset

1. Maahanmuuttajien luontosuhde ja luonto-osaaminen ovat vahvistuneet. He ovat oppineet hyödyntämään luontoa hyvinvointinsa edistämisessä ja kiinnittyminen uuteen asuinympäristöön ja paikallisiin yhteisöihin on vahvistunut.
2. Luontolähtöisiä menetelmiä hyödyntävät kaksisuuntaiset kotoutumisen mallit maahanmuuttajatyötä tekevien käyttöön.
3. Maahanmuuttajien työelämätaidot ovat vahvistuneet. Suomenkieli, vuorovaikutus- ja tiimityötaidot ovat kehittyneet.
4. On tunnistettu ja löydetty tahoja, jotka voivat tuottaa Green Care -toimintaa kotoutumisen tueksi ja voivat tehdä yhteistyötä kunnissa maahanmuuttajatyön parissa työskentelevien kanssa.
5. Ammattilaisten toimijoiden osaaminen ja tietotaito ovat lisääntyneet. Hankkeessa tuotettu materiaali on ammattilaisten käytössä ja he hyödyntävät sitä maahanmuuttajien kotoutumisen tukemisessa.
6. Hankkeessa on muodostunut toimenpiteiden ja osallisuuden kautta luonnollisia lähiverkostoja sekä erilaisia sosiaalisia tukiverkostoja. Moniarvoisuus ja suvaitsevaisuus lisääntyvät.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Hankkeen tavoitteena on parantaa maahanmuuttajien työ- ja toimintakykyä ja lisätä maahanmuuttajataustaisen väestön hyvinvointia pohjoisilla paikkakunnilla. Keinona on kaksisuuntainen kotoutuminen, jolla vahvistetaan yhteisöllisyyttä. Hankkeessa kehitetään ja arvioidaan luontolähtöisiä kotouttamisen menetelmiä, joilla vahvistetaan maahanmuuttajien toiminta- ja työkykyä.

Hankkeen tuloksena saadaan käyttöön luontolähtöisen, kaksisuuntaisen kotoutumisen malleja, jotka tukevat Lapin
alueen maahanmuuttajien kotoutumista, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä ansaintamahdollisuuksia. Hankkeen
tulokset ovat alueen maahanmuuttajatyötä tekevien toimijoiden tiedossa ja käytettävissä. Tuloksena on hankkeeseen
osallistuneiden maahanmuuttajien vahvistunut luontosuhde.