Maatalouden ympäristötoimenpiteiden ympäristö- ja kustannustehokkuus

MYTTEHO

Alkamispäivä

01.04.2017

Päättymispäivä

30.06.2020

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet

Maatalouden ympäristön tilaa pyritään edistämään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman (2014-2020) tavoitteiden mukaisesti:
ovesistöjen tila paranee
omaaperän kasvukunto paranee
oluonnon monimuotoisuus lisääntyy
oilmastonmuutokseen sopeutuminen tehostuu
oilmastonmuutoksen hillintä tehostuu

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi maatalouden harjoittajille maksetaan korvausta ympäristötavoitteita edistävien toimenpiteiden suorittamisesta. Näiden toimien kustannustehokkuudesta ei ole riittävästi tietoa. Tietoa tarvitaan, jotta maatalouden ympäristökorvauksen toimenpiteitä voidaan edelleen kehittää paremmin ympäristyötavoitteita edistäviksi ja kustannuksiltaan alhaisemmiksi.

Tämä hankkeen tavoitteena on arvioida maatalouden ympäristötoimien kustannustehokkuuttaa seuraavin osahankkeiden avulla:
1. tutkia ympäristötoimenpiteiden vaikuttavuutta ympäristöön ja kustannuksia
2. mallintaa ympäristötoimenpiteiden kustannustehokkuutta tilatasolla
3. tutkia nykyjärjestelmän toteutumista
4. arvioida nykyisen ympäristötukiohjelman onnistumista

2) Toteutus
Hanke toteutetaan hyödyntämällä aiemmissa maatalouden ympäristötuen arviointi- ja seuranta (MYTVAS) -hankkeissa sekä muissa vastaavissa hankkeissa tuotettua tietoa ympäristövaikutuksista. Kustannuksista kerätään päivitetty aineisto. Tilatason analyysi tehdään mallitiloja hyödyntäen. Hanke toteutetaan Luken ja Syken ympäristö- ja taloustutkijoiden yhteistyönä, joilla kaikilla on aiempaa kokemusta maatalouden ympäristötuen tehokkuuden arvioinnista.

3) Tuotokset

Hanke tuottaa tietoa ympäristötuen kustannustehokkuudesta erilaisia tuotantomuotoja ja -suuntia edustavilla tiloilla sekä analyysin nykyisen ympäristötukijärjestelmän onnistumisesta.

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti

Hankkeen tuottama tieto ympäristötuen kustannustehokkuudesta auttaa kehittämään edelleen ympäristötukea. Hankkeen tuloksista kirjoitetaan loppuraportti sekä lehitiartikkeleita. Hankkeen ohjausryhmän kautta on tiivis yhteys tiedon pääasalllisiin loppukäyttäjiin.

5) Asiakkaat

Erityisesti MMM (ympäristötukea valmistelevat virkamiehet), mutta myös maanviljelijät, maatalousneuvojat.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Hankkeen tavoitteena on 1. arvioida maatalouden ympäristötoimenpiteiden vaikuttavuutta ja kustannuksia, 2. arvioida ja vertailla eri ympäristötoimenpiteiden kustannusvaikuttavuutta sekä houkuttavuutta eri tuotantosuuntia ja -muotoja edustavilla tiloilla sekä 3. analysoida nykyisen ympäristökorvausjärjestelmän vaikuttavuutta, kustannustehokkuutta ja järjestelmän kehittämistarpeita

Analyysi ympäristökorvausjärjestelmän vaikuttavuudesta ja kustannustehokkuudesta.