Mermalli II

Mermalli II

Alkamispäivä

01.05.2016

Päättymispäivä

31.05.2019

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Uuden kalastuslain perusteella kalastusalueiden tulisi käyttö- ja hoitosuunnitelmissaan perustaa toiminta tutkimustietoon pohjautuvaan päätöksentekoon. Vuonna 2015 Luken toteuttamassa hankkeessa, Kalastuksen mallialueet, ehdotettiin Merenkurkun alueelle kalastukseen liittyviä hanke- ja selvitystarpeita, joita on lähdetty toteuttamaan sekä Luken että muiden alueen toimijoiden ja yhteistyökumppaineiden voimin. Erityisesti huomiota kiinnitetään ahveneen, koska se on alueelle tärkein ammattikalastuksen kohdelaji ja keskeinen myös virkistyskalastajille. Esimerkiksi pyyntiruudussa 24, joka sijaitsee Vaasan edustalla, ammattikalastuksen ahvensaalis viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana on vahvistunut lähes nollasta vuotuiseen 5-7 tonnin tasoon. Ahvenkantojen elpyessä myös virkistyskalastus sekä aktiivi- että passiivivälinein on yleistynyt ja on Merenkurkun alueella erityisen suosittua.
Kokonaiskuvan saamiseksi ahvenkantojen tilasta ja kalastuksen vaikutuksesta niihin tulee jatkaa jo aloitettua työtä. Mermalli II hanke liittyy kiinteästi hakuvaiheessa olevaan Mermalli I hankkeeseen, jossa selvitetään ahvenkantojen vaellus- ja pyyntialueita.


2) Toteutus
a)Vuonna 2015 valmistui kalastajahaastatteluihin perustuva selvitys kalastusalueen ammattikalastajien tärkeimmistä pyyntipaikoista. Selvityksen tulokset tukevat Mermalli I ja II hankkeiden suunnittelua ja näytteenottoa.
b)Kesällä 2015 valmistui pilottiselvitys Merenkurkun ahvenkantojen kannanarvioinnista ehdotuksineen
c)Keväällä 2016 Luke jätti anomuksen laajalle ahventen merkintähankkeelle (Mermalli I), jolla selvitetään osakantojen sekoittumista ja vaellusalueita. Hanke tuottaa tietoa myös kalakanta-arvioiden ja toimenpidesuositusten perustaksi.
Mermalli II hankkeessa haetaan rahoitus Merenkurkun kalastusalueen ahvenkantojen rakenteen arvioimiseksi ja työssä käytetään näytteenottoon perustuen keskeisiä populaatioparametreja, kuten kasvua, kuolevuutta ja saalista rekryyttiä kohden. Työ muodostaa perustan myös muualla rannikolla tehtävien ahvenkanta-arvioiden tuottamiseksi.

3) Tuotokset
Työn tavoitteena on kerätä aineisto, jonka perusteella voidaan arvioida ahvenkantojen rakennetta ja kalastuksen vaikutuksia sekä tuottaa suosituksia kantojen hoitoon. Hankkeessa tuotettavan materiaalin perusteella laaditaan tieteellinen käsikirjoitus sekä yleistajuinen artikkeli ahvenkantojen hoidosta rannikkoalueella. Osa hanketta on myös viestintä alueen toimijoille esimerkiksi esitelmien muodossa. Tuloksia voidaan hyödyntää kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmien laadinnassa.

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti

Mermalli II -hankkeessa tuotetaan kalakanta-arvio, jota voidaan suoraan soveltaa alueen kalastuksen järjestämisessä. Hankkeessa ehdotetaan myös toimenpiteitä seurantaan, jolla toteuttamalla kalastusalue voi arvioida ympäristöstä tai kalastuksesta kantoihin aiheutuvia muutoksia. Mermalli -hankkeissa tuotettu tieto muodostaa keskeisen työkalun ahvenkantojen hallinnoinnissa ja mahdollisten sidosryhmien välisten konfliktien ennaltaehkäisyssä tai sovittelussa.


5) Asiakkaat
Pohjanlahden rannikon kalastajat, kalastusalueet sekä erityisesti Merenkurkun mallialueen kalastusalue. Hallinto ja kalatalousviranomaiset.