EU LIFEPeatLandUse (Metsätalouskäyttöön soveltumattomien ojitettujen soiden jatkokäyttö)

LIFEPeatLandUse (EU 150)

Alkamispäivä

01.07.2013

Päättymispäivä

30.06.2018

Rahoittajat

Tiivistelmä

LIFEPeatLandUse on EU LIFE+ Ympäristöohjelman rahoittama hanke, jossa tuotetaan tietoa heikkotuottoisten ojitettujen soiden jatkokäyttövaihtoehtojen ympäristö- ja taloudellisista vaikutuksista.

Hankkeen tavoitteena on löytää metsätalouskäyttöön soveltumattomille ojitetuille soille kustannustehokkaita jatkokäyttövaihtoehtoja, jotka samalla auttavat hidastamanaan soiden monimuotoisuuden tilan heikkenemistä, vähentämään vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta ja parantamaan soiden kykyä sitoa kasvihuonekaasuja. Jatkokäyttövaihtoehtoja arvioidaan neljän muuttujan (suoluonnon monimuotoisuus, vesistö, ilmasto, taloudellinen arvo) perusteella.

Lisäksi tavoitteena on:
•Kehittää ja demonstroida päätöksentekoa tukeva lähestymistapa soiden ekosysteemipalveluiden mittaamiseen ja arvottamiseen, sekä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiokulttuurisesti kestävien maankäyttöpäätösten tekemiseen
•Tuottaa olemassa olevien tutkimusaineistojen ja modernien mallinnusmenetelmien avulla tietoa siitä, miten erilaiset jatkokäyttötavat vaikuttavat soiden ekosysteemipalveluihin.
•Lisätä yleistä tietoisuutta, vähentää konflikteja ja edistää sidosryhmien välistä yhteistyötä soiden käyttöön liittyvissä kysymyksissä.
•Edistää pitkäaikaisten seuranta-aineistojen ja tutkimustulosten hyödyntämistä maankäytön suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Hankkeen lopputuloksena syntyy päätöksentekoa tukeva lähestymistapa, jonka avulla voidaan havainnollistaa metsäojitettujen soiden jatkokäytön vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen, vesistöjen kuormitukseen ja hiilensidontaan. Ekologisten vaikutusten lisäksi lähestymistavan avulla voidaan tarkastella myös kustannuksia ja löytää taloudellisesti kannattavin ja sidosryhmien kannalta hyväksyttävin vaihtoehto ekosysteemipalvelujen turvaamiseksi. Lähestymistapa auttaa maankäytön suunnittelijoita ja päättäjiä tekemään ekologisesti, taloudellisesti ja sosiokulttuurisesti kestäviä maankäyttöpäätöksiä.

Hankesivut: http://www.metla.fi/hanke/8547/

Hankesivut myös osoitteessa: http://www.metla.fi/hanke/8547/

LIFEPeatLandUse-projektin seminaari 17.11.2017

Seminaarin kalvot: