Eläinten hyvinvointimerkintä suomalaisen eläintuotannon kilpailukyvyn ja laadun edistäjänä

Eläinten hyvinvointimerkki

Alkamispäivä

01.04.2017

Päättymispäivä

31.12.2020

Tiivistelmä

Useiden eri tutkimusten mukaan kansalaiset pitävät eläinten hyvinvointia yhtenä tärkeimmistä tuotannon laatukriteereistä. Markkinoilla ei kuitenkaan toistaiseksi ole eläinten hyvinvointimerkinnällä varustettuja tuotteita tai merkinnän oikeasti mahdollistavaa järjestelmää.

Lausunnoille syyskuussa 2016 tulleessa Maa- ja metsätalousministeriön luonnoksessa Ruokapoliittiseksi selonteoksi linjataan, että eläinten käyttö elintarviketuotantoon tulisi jatkossa pystyä perustelemaan aiempaa paremmin. Selontekoluonnoksen mukaan tässä tarvittaisiin erityisesti eläinten hyvinvointiin liittyvä laatumerkintä, jotta laadukkaan kotimaisen tuotteen markkinointi olisi paremmin mahdollista. Eläinten hyvinvoinnin laatumerkinnän olisi oltava uskottava, riittävän kunnianhimoinen ja eläinten hyvinvointitieteeseen perustuva. Toisaalta merkinnän tulisi olla moniportainen, jotta se olisi tuottajien helpommin saavutettavissa ja eläinten hyvinvointia selkeästi edistävä. Porrastus mahdollistaisi myös kuluttajien erilaisten toiveiden ottamisen huomioon markkinoinnissa ja tuotannossa.

Tämän hankkeen taustalla on laaja joukko elintarvikekaupan ja elinviketeollisuuden alalla toimivia yrityksiä, maatalousyrittäjiä, ja etu- ja kansalaisjärjestöjä.

Hankkeen tavoitteena on selvittää, 1) millainen eläinten hyvinvointimerkintä vastaisi kuluttajien vaatimuksiin, 2) millaisia vaatimuksia ja kustannuksia hyvinvointimerkintä aiheuttaisi alkutuotannolle ja elintarviketeollisuudelle, 3) miten merkintään liittyvä tulonjako elintarvikeketjussa voitaisiin toteuttaa ja 4) laatia ehdotus ja toimintasuunnitelma hyvinvointimerkin käyttöönottamiseksi Suomessa.

Hankkeessa tarkastellaan hyvinvointimerkinnän soveltuvuutta naudanlihan, maidon, sianlihan, kananmunien, siipikarjan lihan ja lampaanlihan tuotannossa. Kehitystyön syvällisyys vaihtelee tuotannonaloittain. Tämä hanke koostuu kuudesta työpaketista (TP):
TP1 kartoittaa merkin taustalla olevat eläinten hyvinvointia kohentavat toimenpiteet ja niiden merkityksen eläinten hyvinvoinnin kannalta.
TP2 kartoittaa muualla kehitetyt merkkivaihtoehdot sekä niiden ja suomalaisten laatujärjestelmien soveltuvuuden hyvinvointimerkin käyttöönoton kannalta.
TP3 selvittää kuluttajien odotukset eläintuotannosta, kuluttajien valmiuden maksaa lisähintaa eritasoisista eläinten hyvinvointimerkityistä tuotteista sekä arvioi merkin potentiaalia elintarvikkeiden viennissä.
TP4 selvittää merkillä saatavan tulon jakautumista elintarvikeketjussa.
TP5 selvittää merkin käytön ja toimenpiteiden todentamisen kustannukset ja kannattavuuden.
TP6 on kehittämisvaihe, joka TP1-TP5 tuloksia hyödyntäen kehittää konseptin vähintään kaksitasoiselle eläinten hyvinvointimerkille Suomessa.

Hanke tuottaa tietoa siitä, miten hyvinvointimerkintä voitaisiin toteuttaa suomalaisessa elintarvikeketjussa. Tietoa tuotetaan muun muassa kuluttajien vaatimuksista, tulonjaosto, sertifioinnista ja merkinnän kokonaistaloudellisesta kannattavuudesta. Hankkeen pääasiallisena tuotoksena on ohejistus ja toimintamalli siitä, miten hyvinvointimerkintä tulisi toteuttaa Suomessa. Hankkeen tavoitteena on tuottaa vähintään 10 ammatti- ja yleislehtijulkaisua, 4-6 tieteellistä julkaisua, loppuraportti, ja mallikonsepti, jota toimiala voi hyödyntää eläinten hyvinvoinnin edistämisessä, tuotteistamisessa ja markkinoinnissa.

Hankkeen tulokset ovat alan toimijoiden käytettävissä. Toimijat integroidaan tutkimusprosessiin jo hankkeen suunnitteluvaiheessa ja ne tuovat oman osaamisensa tutkimuksen eri vaiheisiin yhteistyötahoina. Pääasiallinen tulos on elintarvikealan toimijoiden suoraan hyödynnettävissä. Hankkeen tuloksia vivat hyödyntää muun muassa lihanjalostus- ja meijeriteollisuus, munanpakkaamot, elintarvikekauppa, alan viranomaiset, kansalaisjärjestöt ja maatalousyrittäjät.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Hankkeen tavoitteena on selvittää, 1) millainen eläinten hyvinvointimerkintä vastaisi kuluttajien vaatimuksiin, 2) millaisia vaatimuksia ja kustannuksia hyvinvointimerkintä aiheuttaisi alkutuotannolle ja elintarviketeollisuudelle, 3) miten merkintään liittyvä tulonjako elintarvikeketjussa voitaisiin toteuttaa ja 4) laatia ehdotus ja toimintasuunnitelma hyvinvointimerkin käyttöönottamiseksi Suomessa naudanlihan, maidon, sianlihan, kananmunien, siipikarjan lihan ja lampaanlihan tuotannossa

Hanke tuottaa tietoa siitä, miten hyvinvointimerkintä voitaisiin toteuttaa suomalaisessa elintarvikeketjussa. Tietoa tuotetaan muun muassa kuluttajien odotuksista, merkinnän sertifioinnista ja sen kokonaistaloudellisesta kannattavuudesta. Hankkeen tavoitteena on tuottaa vähintään 10 ammatti- ja yleislehtijulkaisua, 4-6 tieteellistä julkaisua, loppuraportti, ja mallikonsepti, jota toimiala voi hyödyntää eläinten hyvinvoinnin edistämisessä, tuotteistamisessa ja markkinoinnissa.