Luke tarjoaa yritysten hyödynnettäväksi koko kauraketjuun liittyvän osaamisensa. Lukella on tiiviit suhteet kauranviljelijöihin ja lisäksi Luke hallitsee suomalaisen kauraketjun kasvigenetiikasta viljelyyn ja prosessointiin sekä ympäristökestävyyden edistämiseen ja aina kansainväliseen kauppaan asti. Eri ketjun vaiheisiin liittyvän tieteellisen osaamisen ansiosta ymmärrämme eri vaiheiden merkityksen toisilleen ja voimme tarjota kokonaisvaltaisia kauraan liittyviä ratkaisuja ja tietotaitoa teollisuuden aloille elintarvikkeista kasvinsuojeluun ja kosmetiikkaan.

 

 

Kauragenetiikka ja lajikkeet

Lukessa sekvensoidaan kauran genomia. Työn ansiosta saadaan tietää, mitkä geenit vaikuttavat esimerkiksi kasvin kuitupitoisuuteen tai tautien vastustuskykyyn. Lisäksi Lukessa kehitetään uusia kasvinjalostuksen teknologioita. Työn ansiosta voidaan tulevaisuudessa kehittää nopeammin kauralajikkeita, joilla on teollisuuden toivomia ominaisuuksia ja jotka pärjäävät paremmin ilmastonmuutoksen myötä muuttuvissa olosuhteissa.

 

Kauran viljely ja peltokokeet

Poiketen monesta muusta maasta kaura on Suomessa poikkeuksellisen merkittävä rehu- ja ravintokasvi, jonka viljelyala on toiseksi suurin ohran jälkeen. Lukella on vuosikymmenten kokemus kauran viljelyn tutkimuksesta ja kehittämisestä. Lisäksi Luke mm. selvittää aina uusien kauralajikkeiden viljelyarvon Suomen olosuhteissa. Tiedot kasvilajikkeiden satoisuudesta, viljelyominaisuuksista ja sadon laadusta auttavat viljelijöitä ja pellon tuotteiden jalostajia valitsemaan oikeat lajikkeet käyttöönsä.

 

Kaura ja kasvinterveys

Kasvinterveys turvaa korkealaatuisen kaurasadon. Luken tutkimusta palvelevat kattavat tutkimusalustat pellolla, kasvihuoneessa ja laboratoriossa. Pitkäaikainen kokemus ja osaaminen kasvinsuojeluvalmisteiden testaamisesta ja kasvintuhoojista antavat valmiudet myös biologisten torjunta-aineiden kehitystyöhön. Taudinaiheuttajien diagnostiikka ja taudinkestävyyden sekä muiden hallintakeinojen kehittäminen kauran punahometta vastaan ovat erityisosaamistamme.

 

Kauran laatu ja kemiallinen koostumus

Jo lähes 30 vuotta sitten Luken edeltäjässä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa panostettiin syvälliseen kauran kemiallisen koostumuksen tutkimukseen. Vahva laadun ja kemiallisen koostumuksen osaaminen luo vakaan pohjan uusien tuotekonseptien kehittämiselle. Parhaillaan Lukessa tutkitaan kauran fenolisia yhdisteitä ja avenantramidejä, joilla on todettu olevan tulehduksia lievittäviä vaikutuksia. On oleellista tutkia tarkemmin, miten avenantramidit kehittyvät kasvissa ja mikä niiden kehittymiseen vaikuttaa, jotta niitä voidaan teollisuudessa hyödyntää optimaalisesti.

 

Moniruuviekstruusiolla laajennamme palvelutarjontaamme kattamaan viljat, rehut, erikoiskasvit, marjat, palkokasvit, oljet, puun, sahanpurun, turpeen ja muut biomassat sekä niiden sivutuotteet kuten akanat, kuorijakeet ja myllyteollisuuden sivuvirrat.

– Veli Hietaniemi

 

Kauran prosessointi

Luke tekee töitä erilaisten kauran prosessointimenetelmien parissa fermentoinnista ja fraktioinnista ekstruusioon. Luken tuotekehityshallin palveluihin on jo pitkään kuulunut kaksiruuviekstruuderilla tuotetut tutkimus- ja tuotekehityspalvelut. Yksi tulevaisuuden avainteknologioista on moniruuviekstruusio. Moniruuviekstruuderin tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluvat jatkuvatoimivuus, tehokas aineen ja lämmön siirto, lämpötilan ja paineen tarkempi optimointi sekä niiden pysyvyys reaktio-olosuhteissa. Laite toimii monenlaisissa reaktioympäristöissä ja suhteellisen kuivilla matriiseilla. Kyseinen teknologia tarjoaa loistavan pohjan uusille kaurainnovaatioille!

 

Tulevaisuudessa meillä on kauralajikkeita, joissa on erilaisia toivottuja ominaisuuksia kuten korkea proteiini-, β-glukaani- tai avenantramidi-pitoisuus. Tämä avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös teollisuudelle.

– Veli Hietaniemi

 

Kauran sivuvirrat

Kauran kasvatuksessa ja elintarvike- ja leipomoteollisuuden prosesseissa syntyy runsaasti erilaisia sivutuotteita. Nämä sivuotteet käytetään usein suoraan bioenergian tuotannossa, mutta niille on löydettävissä muita, korkeamman lisäarvon käyttökohteita. Luke tutkii ja kehittää kaurasivuvirtojen, kuten kauran kuoren hyödyntämistä yhdessä eri toimijoiden kanssa mm. pakkausmateriaalien valmistuksessa. Kauran kuorella voidaan korvata jopa 20 prosenttia paperin valmistukseen käytettävästä kuidusta ja silti säilyttää tuotteen tekniset ominaisuudet.

 

Kauran markkinat ja vienti  

Luke seuraa jatkuvasti kauran kansainvälisen kaupan muutoksia, hintakehitystä ja sitä sivuavaa EU-lainsäädäntöä. Lisäksi Luke tuottaa vuosittain Maa- ja elintarviketalouden suhdannekatsauksen, josta ilmenee myös kauran markkinoiden ja viennin kehitys ja tila. Tiedon ansiosta elintarvikealan toimijat voivat seurata kaurabisneksen kehittymistä kokonaisuutena. Markkinoiden seuranta, elintarvikeketjun toimintaan liittyvä monipuolinen tutkimus sekä jatkuva vuoropuhelu maatilojen, yritysten ja muiden alan toimijoiden kanssa tekevät Lukesta houkuttelevan yhteistyökumppanin myös viennin edistämisessä.

 

Kauratilojen kannattavuus

Luken kannattavuuskirjanpitojärjestelmässä lasketaan ja ennustetaan viljatilojen talous- ja kannattavuuskehitystä. Tulokset ovat tarjolla Taloustohtori-sivuston Maa- ja puutarhatalous -palvelussa. Luken Taloustohtori -palvelu tarjoaa elinkeinolle mahdollisuuden tarkastella kauranviljelyn kustannuskehitystä ja kannattavuuskehitystä tilivuodesta 2000 lähtien. Palvelu tarjoaa mahdollisuuden kehittää alan kilpailukykyä.

 

Kauratilastot

Lukella on yhtenä Suomen virallisista tilastotuottajista kattavat tilastotiedot kaurasta. Tilastomme kertovat paljonko Suomessa on kauran tuottajia, kuinka suurella viljelyalalla ja paljonko he saavat kaurasatoa. Viljelijöiden määrä ja kauran tuotantoalat on saatavilla kunnittain. Lisäksi tilastoidaan niin kauran käyttöä kuin varastomääriä luomu sekä tavanomaisen kauran osalta. Tilastojen tarjoama tietopohja kaurasta mahdollistaa tulevaisuuden suunnittelun niin viljelijöille, hallinnolle kuin myös alan yrityksille.

Suomen kaurantuotantoala ja -sato tilastoa olemme tuottaneet vuosittain jo vuodesta 1920. Tutustu tilastoon täältä.

 

Kaura ja ympäristöjalanjäljet

Luke on Suomen johtava kauratuotteiden toimitusketjujen ympäristöjalanjälkien arvioinnin osaaja. Tarjoamme ruokajärjestelmän yrityksille tuotteiden, pakkausten ja toimitusketjujen hiili-, vesi- ja rehevöittävän jalanjäljen laskentaa. Lisäksi laskemme yrityksille GHG-protokollan mukaisia Scope 1,2 ja 3 kasvihuonekaasupäästöjä ja autamme yrityksiä löytämään keinoja ympäristöjalanjälkien pienentämiseksi.  

Luken ympäristöjalanjälkilaskennat tehdään tiedepohjaisesti, luotettavasti ja läpinäkyvästi hyödyntäen parhaita käytössä olevia laskentamenetelmiä ja laadukkaita lähtötietoja. Laaja osaamisemme perustuu lukuisiin kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimusprojekteihin ja lukuisiin ympäristöjalanjälkitilaustöihin elintarvikealan yrityksille. Lisäksi Luke parhaillaan kehittämässä ja harmonisoimassa ympäristöjalanjälkilaskentaa yhteistyössä 30 kotimaisen alan yrityksen kanssa.  

 

Kauran tai muidenkaan viljojen kyvystä sitoa hiiltä maaperään on hyvin vähän tietoa ja se onkin lähivuosien tärkeä tutkimusaihe. Maaperän kunnon kannalta kauran muita viljoja mahtavampi juuristo on erittäin edullinen ja kauraa käytetäänkin muualla maailmassa eroosion ehkäisyssä ja viljelykierrossa muiden kasvien satoa buustaamassa.

– Anu Kaukovirta

 

Katso myös