Luonnonvarakeskus (Luke) vastaa puutavaranmittauksen tutkimuksesta ja kehittämisestä. Tehtävään sisältyy määräystenanto mittaukseen liittyvistä yleisistä muuntoluvuista. Lukessa työskentelevät viralliset mittaajat valvovat puutavaranmittausta koskevan lain noudattamista, vastaavat valvontamittauksista ja mittauserimielisyyksien ratkaisemisesta virallisena mittauksena.

Puutavaranmittauksella tarkoitetaan jalostamattoman puutavaran määrän ja laadun mittaamista kauppahinnan (luovutusmittaus), palkan (työmittaus) tai urakointimaksujen (urakointimittaus) määrittämistä varten.

Jalostamattomalla puutavaralla tarkoitetaan kaikista puun osista eli rungosta, kuoresta, kannosta, juurista ja oksista tehtyjä puutavaralajeja riippumatta siitä, mihin käyttötarkoitukseen ne menevät. Jalostamatonta puutavaraa ovat siten esimerkiksi selluloosa- ja paperiteollisuuden käyttämä kuitupuu, saha- ja vaneriteollisuuden käyttämä tukkipuu ja energiateollisuuden käyttämä energiapuu eri muodoissaan. Jalostamattomaksi puutavaraksi katsotaan myös sahateollisuuden tuottama teollisuushake ja -puru.

Mittauksissa käytettävät muuntoluvut

Luonnonvarakeskus antaa määräykset puutavaranmittaukseen liittyvistä yleisistä muuntoluvuista (mittauslaki 14 §). Määräyksenantovaltuus on rajattu mittauksen tekniseen toteuttamiseen, ja se kohdistu käytännössä muuntolukuihin ja näiden käyttöön liittyviin määrityksiin. Muuntoluvut liittyvät esimerkiksi puutavaran kehys- ja kiintotilavuuden tai painon ja kiintotilavuuden välisiin muuntoihin, linkki muuntolukuihin.

Puutavaran tehdasmittauksen valvonta

Puutavaran tehdasmittauksella tarkoitetaan perusmittausta (luovutus-, työ- tai urakointimittaus) erityisellä puutavaran mittaus-, jalostus- tai terminaalipaikalla. Valtaosa tehdasmittauspaikoista on sahalaitosten ja selluloosa- ja paperitehtaiden puutavaran vastaanottopaikkoja.

Tehtaiden valvontamittauksissa selvitetään puutavaranmittauslain vaatimusten noudattaminen tehdasmittauksessa. Tarkoitus on huolehtia siitä, että tehtaiden oma puutavaranmittausorganisaatio toimii ja mittauksessa päästään oikeaan tulokseen. Tehdasmittauksen valvonnan perustana on tehdasmittausilmoitus, jonka tehdasmittaaja on velvoitettu toimittamaan Luonnonvarakeskukseen.

Tehdasmittausilmoitus, lomake (pdf)

  • Tehdasmittausilmoitus toimitetaan sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen: tehdasmittausilmoitus(at)luke.fi, ilmoitus välittyy Luonnonvarakeskuksen kirjaamoon ja virallisille mittaajille.
  • Postitse tehdasmittausilmoitus toimitetaan osoitteeseen: Luonnonvarakeskus (Luke), PL 2, 00791 Helsinki

Valvontamittauksesta pidetään pöytäkirjaa, joka sisältää virallisen mittaajan päätöksen. Virallisen mittaajan päätöksestä voi valittaa hakemalla muutosta puutavaranmittauslautakunnasta.

Puutavaran tehdasmittauksen valvonnasta säädetään tarkemmin puutavaran mittauslain 6 luvussa.

Virallinen mittaus

Virallista mittausta voi hakea puutavaran mittausosapuoli. Sitä haetaan perusmittausta (luovutus-, työ- tai urakointimittaus) koskevan erimielisyyden ratkaisemiseksi.

Virallista mittausta pyydetään toimittamalla hakemus Luonnonvarakeskuksen kirjaamoon. Hakemus on toimitettava 14 vuorokauden kuluttua mittaustuloksen tiedoksisaannista. Jos mittausosapuoli on jo hyväksynyt mittaustuloksen, virallista mittausta ei voi enää pyytää.

Virallinen mittaus toimitetaan, jos

    1. mittausosapuolten kesken on syntynyt erimielisyyttä mittaustuloksesta tai mittaustulokseen vaikuttavasta tekijästä.
    2. mittausosapuolille tulee erimielisyyttä mittauksesta sovittavista asioista.
    3. toinen osapuoli ei osallistu mittaustoimitukseen sovitulla tavalla.

Virallisen mittaajan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla puutavaranmittauslautakuntaan. Valitus lähetetään mittauslautakunnan puheenjohtajalle.

Puutavaran virallisesta mittauksesta säädetään tarkemmin puutavaran mittauslain 5 luvussa.

Yläreunan kuva: Erkki Oksanen, Luke