Luke.fi and stat.luke.fi sajter har förnyats. Läs mera
Hoppa till huvudinnehållet

Utlämnande av uppgifter om livsmedels- och naturresursstatistik

Inom statistikverksamhet regleras dataskydd och utlämnande av uppgifter strikt genom lagstiftning. Uppgifter på objektsnivå är skyddade, men de kan lämnas ut för vetenskaplig forskning och till andra statistikmyndigheter. Utlämnande av uppgifter från Naturresursinstitutets (Lukes) statistiska uppgifter baseras på statistiklagen och lagen om livsmedels- och naturresursstatistik.

Enligt 13 § i statistiklagen får statistikmyndighet lämna ut sekretessbelagda uppgifter som den samlat in för statistiska ändamål, för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar som gäller samhällsförhållandena. En statistikmyndighet får inte lämna ut uppgifter på basis av vilka ett statistiskt objekt kan identifieras direkt. Statistikmyndigheten kan emellertid i situationer som avses ovan ge tillgång till sådana sekretessbelagda uppgifter på basis av vilka det statistiska objektet kan identifieras indirekt.

Statistikmyndigheten beslutar om utlämnande av uppgifter och om rätt att få tillgång till uppgifter. Uppgifter som lämnats ut eller som någon fått tillgång till får inte lämnas ut vidare, om inte statistikmyndigheten ger sitt tillstånd till detta.

Enligt 4 § i lagen om livsmedels- och naturresursstatistik kan Naturresursinstitutet för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar även lämna ut med identifikationsuppgifter försedda uppgifter om ålder, kön, utbildning och yrke. Identifikationsuppgifter är till exempel lägenhetssignum, FO-nummer och personbeteckning. Uppgifter kan lämnas ut endast under förutsättning att mottagaren har rätt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) eller dataskyddslag (1050/2018) eller med stöd av annan lag att samla in och registrera dessa uppgifter. Statistikdirektören och gruppchefen (Bioekonomistatistik) vid Naturresursinstitutet fattar genom ett gemensamt förfarande beslut om utlämnande av sekretessbelagda statistikuppgifter.

Naturresursinstitutet har egna anvisningar om utlämnande av uppgifter samt om tolkning och tillämpning av statistiklagen. Om du behöver tillstånd för tillgång till statistikuppgifter, fyll i formuläret för ansökan om utlämnande av uppgifter på denna sidan.

Du kan skicka det ifyllda formuläret per post eller returnera det per e-post på kirjaamo@luke.fi

Om du skickar formuläret per post är adressen:

Naturresursinstitutet
Ladugårdsbågen 9
00790 Helsingfors
(eller Luke, PB 2, 00791 Helsingfors).

Alternativt kan du fylla i ett elektroniskt formulär (finska, engelska).

Innan uppgifterna skickas kontaktar Luke beställaren för att avtala om detaljerna i beställningen och debiteringen. En avgift enligt prislistan tas ut för uppgifter som skickas.

Mer information om de rättsliga villkoren för utlämnande av statistikuppgifter lämnas av:

Gruppchef (Statistiktjänster) Elina Tamminen
Statistikdirektör Mari Ylä-Jarkko
namn.efternamn@luke.fi  

Mer information om anvisningarna för utlämnande av uppgifter:
Naturresursinstitutets informationstjänst
Tel. +358295322200
tietopalvelu@luke.fi