Hoppa till huvudinnehållet

Anpassningsbar och resilient bioekonomi

Föregripande, adaptering och riskhantering är beredskapsmetoder inför omvälvningar som hotar naturen och samhället, däribland klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald. Programmet fokuserar på att skapa en helhetsbild av de komplexa sambanden mellan naturens ekosystem, produktionsmiljöerna och samhället samt upprätthålla funktionsförmågan då förhållandena förändras.

Programmet erbjuder lösningar för:

 • tryggande av den biologiska mångfalden och av mångsidiga ekosystemtjänster samt hållbar användning för dem i den framtida bioekonomin.  
 • hållbar samordning vid konflikter gällande användningen av naturresurserna. 
 • föregripande och hantering av skador och risker som gäller naturen och naturresursekonomin, bibehållande av försörjningsberedskapen samt stärkande och stimulering av samhällets funktionsförmåga då förhållandena förändras. 
 • tillvaratagande av de nya möjligheter för bioekonomin som omställningen medför.  

Forskningsområden

Programmet för anpassningsbar och resilient bioekonomi verkar inom sex forskningsområden av vilka två – Policystyrning och Genetik och förädling – är gemensamma för samtliga forskningsprogram. Information om aktuella teman, publikationer och aktiva projekt finns på forskningsområdenas webbsidor.

Vårt fokus

Forskningsprogrammet undersöker hur nya lösningar för smart användning av naturresurserna kan implementeras på ett hållbart sätt.

Delegation för forskningsprogrammet

Forskningsprogrammens delegationer är de viktigaste intressenternas och kundernas representation gentemot Naturresursinstitutet. Delegationerna sammanträder en eller två gånger om året för att diskutera programmets utvecklingsbehov och resultat. De flesta av medlemmarna i finländare eller bosatta i Finland, men det är också möjligt att bjuda in utländska experter som medlemmar.

 • Minna Aila, Neste Abp 
 • Mark Dickey-Collas, International Council for the Exploration of the Sea – ICES 
 • Minttu Jaakkola, Maj och Tor Nesslings stiftelse 
 • Anna-Liisa Laine, Zürichs universitet (gästprofessor vid Helsingfors universitet) 
 • Timo Lehesvirta, Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra 
 • Pim Martens, Universitetet i Maastricht, Nederländerna 
 • Juha S. Niemelä, Forststyrelsen 
 • Jaakko Pekki, Försörjningsberedskapscentralen 
 • Jari Varjo, Finlands viltcentral 

Programdirektör

Kom och jobba med oss!

Programdirektör Meri Kallasvuo och forskningschef Markus Melin berättar om de ämnen som forskningsprogrammet arbetar med.