Hoppa till huvudinnehållet

Problem med hundavel och kriterier för tillsyn (KAJO)

KAJO

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för att lindra välfärdsproblem som uppstår till följd av skadligt avelsarbete hos hundar. Utredningen är en uppföljning av en rapport som publicerades år 2020: ”Att förbättra verkställandet av lagstiftningen om husdjursavel. Rapport om problem med hundavel och av åtgärder för att ingripa”. Den första delen var inriktad på ärftliga egenskaper hos hundar med kort skalle som kräver det mest brådskande genomförandet av djurskyddslagen.

Rapporten fastställer kontrollkriterier och gränsvärden som uppfyller kraven i djurskyddslagen för hud- och ögonsjukdomar, tillväxtrubbningar av leder, kondrodystrofa och andra lågställda hundar, mentalitet, inavel och mutationer, som disponerar för allvarliga hälsorisker samt rasspecifika problem med hög prevalens i hundpopulationen.

Den avelskombination som ger en potentiellt sjuk avkomma är förbjuden enligt djurskyddslagen.

Det finns för närvarande ingen fungerande rättspraxis, hur denna lag ska tolkas och i vilka situationer den bör tillämpas. För att klargöra detta fastställs i rapporten gränsvärden för situationer där myndigheten är skyldig att bedöma om djurskyddslagen har överträtts i fråga om husdjursavel och vilka är åtgärderna i brottmålet. Verktygen kommer till användning av jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsverket och tillsynsveterinärerna.

Utredningen kommer också att användas för att förbereda en ny djurskyddslag. Dess förberedelse leds av jord- och skogsbruksministeriet. Lagstiftning om djurskydd måste utvecklas för att man kan skall kunna ingripa i förbjuden avelsverksamhet. Utöver den nya djurskyddslagen behöver man lagstiftning som är mer specifik än lagens faktiska text (förordning), som myndigheten kan förlita sig på i tillsynsuppgifter. I förordningen kommer man att ge mer detaljerad information om defekter som utesluter hunden från avel och vilka de ärftliga defekter och sjukdomar är eller om åtgärder som veterinär måste rapportera. Denna rapport ger svar på dessa frågor.