Artikkelit Kala, Ympäristö

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ruokkivat toinen toisiaan. Näiden ylikansallisten ja haastavien tulevaisuuskysymysten ratkaisu edellyttää myös paikallisesti rohkeaa ja avointa yhteiskunnallista keskustelua, sekä pitkäaikaisia ja vaikuttavia toimenpiteitä. Vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden vahvistaminen on osa luonnon monimuotoisuuden katoamisen hallintaa, kun taas vesivoimatuotanto vastaa useisiin energia- ja ilmastopolitiikan haasteisiin.

Kestävän vesivoimatuotannon on toteuduttava tasapainoisesti kaikilla kolmella ulottuvuudella – taloudellisella, sosiaalisella ja ympäristöllisellä. Näistä käytävä keskustelu on ilahduttavasti voimistunut, mutta samalla myös jämähtänyt eturistiriitojen sekä vaelluskalakantojen palauttamisessa esiintyvien ongelmien korostamiseen. Vastakkainasettelulla ei päästä eteenpäin hyvien ratkaisujen löytämisessä.

Keskustelua ja ongelmiin tarttumista selkeyttäisi vaelluskalakantojen elvyttämistavoitteiden määritteleminen vesistökohtaisesti. Alueille on huomioitava juuri sille ominaiset ympäristölähtökohdat ja keskeiset reunaehdot. Tietyissä vesistöissä vaelluskalakantojen elvyttämistavoitteet voisivat olla kevyempiä, kun taas potentiaalisimmissa kohteissa tavoitteet voitaisiin asettaa hyvinkin korkealle.

Vaelluskalahaittojen kompensointiin tarvitaan myös uusia ja aiempaa monipuolisempia työkaluja. Esimerkiksi kompensaatiomenettely toisissa vesistöissä tai alueilla voisi tulla kyseeseen, ellei haittojen ehkäisy tai korvaaminen ole ekologisesti mielekästä hankkeen vaikutusalueella. Vesivoiman tulevaa kehitystä voidaan tarkastella myös luovan tuhon kautta – harkitulla pienvesivoimaloiden lunastuksella voitaisiin vapauttaa suhteellisen pienin raha- ja energiakustannuksin useita vesistöjä vaelluskaloille.

Vesistökohtaisten tavoitteiden asettamisen ja ratkaisumallien valinnan tulee pohjautua uusimpaan tutkimustietoon. Tärkeässä asemassa on myös eri toimijoiden välisen yhteisen tahto- ja toimintatilan saavuttaminen sekä erilaisten näkökulmien yhteensovittaminen. Yhteiseen onnistumiseen tarvitaan kompromisseja, vastuutahoja ja rahoitusta – näistä kaikista on tällä hetkellä puutetta.

Artikkeli on vapaasti käytettävissä Lapin poro- ja kalapäiviin 2018 liittyvässä uutisoinnissa.

Yläreunan kuva: Panu Orell, Luke

Katso myös