Uutiset Metsä, Talous, Ympäristö

Metsä- ja vesiympäristöt luovat puitteet luontomatkailulle ja luonnon virkistyskäytölle Suomessa. Vaikka metsien ja vesialueiden virkistys- ja matkailukäytön mahdollisuudet ovat periaatteessa hyvät, voi luontoympäristön heikko laatu vaikeuttaa myös luontomatkailun kehittämismahdollisuuksia. Luontoympäristön laadun turvaaminen ja parantaminen tukee sekä luontomatkailun toimintaedellytyksiä että tavoitteita luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi.

Suomen ympäristökeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen yhteistyönä on valmistunut raportti, jossa tarkastellaan luonnon vetovoimaisuuden turvaamisen uusia keinoja, kuten ekosysteemipalvelumaksuja ja ekologista kompensaatiota. Työssä selvitetään uudenlaisten toiminta- ja rahoitusmallien tarjoamia mahdollisuuksia ja mallien soveltamisen reunaehtoja vesi- ja metsäympäristöissä. Tarkastelu perustuu katsaukseen kansainvälisestä tutkimuskirjallisuudesta sekä kotimaisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden ja käytännön kokemusten yhteenvetoon sekä sidosryhmiä osallistaneisiin haastatteluihin ja työpajoihin.

Keskeisimmät toimenpide-ehdotukset liittyvät hyvien toimintamallien monistamiseen uusille alueille ja uusiin rahoitusmekanismeihin liittyvien kokeiluhankkeiden käynnistämiseen sekä tutkimustarpeisiin.

Katsaus on valmistunut osana ”Uudet keinot metsä- ja vesialueiden kestävän virkistys- ja matkailukäytön kehittämiseksi ja turvaamiseksi (VirKein)” –hanketta, joka on osa valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.