Uutiset Kala, Maatalous, Ruoka

Inarissa järjestetään Lapin poro- ja kalapäivät 4.–5.5.2017. Tapahtuma on ensimmäinen, jossa poro- ja kalatalouden kehittämistä pohditaan samoilla päivillä. Miten porosta ja kalasta saadaan yhdessä enemmän työtä ja toimeentuloa Lappiin?

Puheenvuoroissa tarkastellaan poro- ja kalatalouden merkitystä Lapissa, poronhoidon ja kalastuksen toimintaympäristöissä tapahtuneita muutoksia sekä poroon ja kalaan liittyviä yritysmahdollisuuksia. Aiheita käsitellään monipuolisesti eri näkökulmista: puheenvuoron saavat niin elinkeinonharjoittajat, päätöksentekijät kuin tutkijatkin.

Päivät on tarkoitettu poro- ja kalatalouden parissa työskenteleville, alan opiskelijoille ja opettajille, tutkijoille sekä kaikille aihepiiristä kiinnostuneille. Tapahtuma tarjoaa ajankohtaisen tietosisällön lisäksi erinomaisen mahdollisuuden eri osapuolten väliseen verkostoitumiseen, tiedon vaihtoon, yhteisten tavoitteiden hahmottamiseen ja myös hankkeiden ideointiin.

Tavoitteena lisää hyvinvointia Lappiin

Poronhoito ja kalastus ovat periteisimpiä elinkeinoja ja luonnonkäyttömuotoja Lapissa. Poro- ja kalatalouden ympärille rakentuu edelleen monien Pohjois-Suomessa asuvien ihmisten työ, toimeentulo ja hyvinvointi.

Poronhoito ja kalastus liittyvät kiinteästi myös pohjoiseen matkailuun, elämäntapaan ja kulttuuriin. Erityisesti saamelaiskulttuurin ylläpitämisessä poronhoidon ja kalastuksen merkitys on suuri. Porosta ja paikallisesta kalasta jalostetut tuotteet ja käsityöt ovat korkeasti arvostettuja.

Päivien tavoitteena on pohtia, miten paikallinen poro ja kala saataisiin tuottamaan Lappiin lisää työtä ja hyvinvointia. Yksi kääntämätön kivi on selvittää, mitä poro- ja kalatalouden tiiviimpi yhteistyö mahdollistaisi. Yhteistyötä voitaisiin tehdä aikaisempaa enemmän esimerkiksi elinkeinojen kehittämistyössä sekä poro- ja kalatuotteiden jalostamisessa, tuotteistamisessa ja markkinoinnissa.

Ohjelman kolme keskeistä teemaa ovat:

  1. Porotalouden ja kalatalouden merkitys Lapissa
  2. Poronhoidon ja kalastuksen toimintaympäristöjen muutokset
  3. Poroon ja kalaan liittyvän yrittäjyyden mahdollisuudet ja kehittäminen

Lapin poro- ja kalapäivien järjestämisestä vastaavat Luonnonvarakeskus (Luke), Saamelaisalueen koulutuskeskus, Paliskuntain yhdistys, Lapin kalatalouden toimintaryhmä, Turun yliopisto ja Lapin yliopisto, Arktinen keskus.

Katso myös