Uutiset Maatalous, Talous, Tilasto

Luonnonvarakeskuksen (Luke) ennuste vuoden 2017 tuloksista kertoo maatilojen keskimääräisen yrittäjätulon jäävän keskimäärin 13 000 euroon. Edellisvuonna se oli 15 500 euroa.

Kannattavuuskerroin on 0,29, eli yrittäjätulo kattaa vain 29 prosenttia tavoitteena olleista korvauksista yrittäjäperheen työlle ja yritykseen sijoitetulle omalle pääomalle. Vuosien 2010–2015 keskimääräinen kannattavuuskerroin oli 0,43.

Viljatilojen kannattavuus mataa edelleen pohjalla

Viljanviljelyssä viisi viimeisintä vuotta ovat olleet kannattavuudeltaan varsin heikkoja. Tänä syksynä osa viljasadosta jää säiden takia korjaamatta. Viljatilojen yrittäjätulo jää vuonna 2017 noin 7 000 euroon yritystä kohti ja kannattavuuskerroin 0,25:een.

Viljan myyntitulot jäävät normaalia pienemmiksi ja kuivauskustannukset kasvavat. Heikon satovuoden vaikutus ei kuitenkaan ole keskiarvotarkastelussa valtavan dramaattinen, sillä viljatilojen tuotoista vain kolmannes tulee viljanmyynnistä. Enin osa viljatiloista sijaitsee Etelä-Suomen alueella, jossa viljojen pääsato oli kohtuullinen sekä määrältään että laadultaan. Viljatilojen välillä on kuitenkin suuri vaihtelu. Joillakin tiloilla on korjattu hyviäkin satoja, kun taas toisilla tiloilla sato on menetetty melkein kokonaan.

– Yksittäisillä tiloilla kannattavuusvaikutusta merkittävämpi voi olla kadon vaikutus maksuvalmiuteen. Kun eletään kädestä suuhun, tulomenetykset ja lisäkustannukset voivat olla kohtalokkaita. Laajamittaiseen konkurssiaaltoon tilanne tuskin johtaa, toteaa ennusteen laatinut Luken tutkija Jukka Tauriainen.

Heikko sato vaikuttaa myös kotieläintilojen talouteen kohoavien viljan kuivauskulujen sekä kasvavan rehunostotarpeen kautta. (kuva: Eetu Ahanen)

Maidontuotannossakin suunta alaspäin

Heikko sato vaikuttaa myös kotieläintilojen talouteen kohoavien viljan kuivauskulujen sekä kasvavan rehunostotarpeen kautta. Rehumenojen lisääntyminen näkyy tuloksessa vielä ensi vuonnakin.

Maidon keskimääräinen tuottajahinta näyttää jäävän suunnilleen samalle tasolle kuin vuonna 2016. Tuotantokustannukset kasvavat muun muassa rehukustannusten myötä, joten yrittäjätulo pienenee 25 600 euroon maitotilaa kohti. Kannattavuuskerroin jää 0,30:een.

– Lypsykarjatalouden kannattavuuskehitys määrittää koko maatalouden kannattavuuden suuntaa, sillä maitotilat tuottavat tilojen yhteenlasketusta yrittäjätulosta yli 60 prosenttia, vaikka maitotilojen osuus on vain 15 prosenttia maatiloista, kertoo Tauriainen.

Ennusteen mukaan naudanlihantuotannon kannattavuus jää vuonna 2017 edellisen vuoden lukemiin. Tuottajahinta on pysynyt pitkään alhaisena, eivätkä tuotantokustannuksetkaan ole juuri pienentyneet. Ennustettu yrittäjätulo on 16 600 euroa tilaa kohti ja kannattavuuskerroin 0,29.

Sikatalouden kannattavuus painuu edelleen alaspäin. Vaikka tuottajahinta on viime kuukausina ollut aavistuksen verran korkeampi kuin alkuvuodesta, tuottojen kasvu ei riitä kattamaan kustannusten nousua. Yrittäjätulon ennustetaan jäävän 24 500 euroon ja kannattavuuskertoimen 0,29:ään.

Tulokset kannattavuuskirjanpidosta

Luken tuottamat maatalouden tulosennusteet vuodelle 2017 pohjautuvat Luken keräämään maatalouden kannattavuuskirjanpidon aineistoon. Ennusteissa on otettu huomioon tuotteiden ja tuotantopanosten hintojen, tärkeimpien viljelykasvien satojen sekä maataloustukien muutokset.

Vuosien 2016 ja 2017 ennustetulokset ovat saatavissa Taloustohtori-verkkopalvelusta.

Katso myös