Uutiset Metsä, Tilasto

Vuonna 2015 ostetusta energiapuusta oli karsittua rankaa hieman yli puolet. Luken tilaston mukaan metsänomistajille maksettiin siitä pystykaupoissa keskimäärin 3,1 ja hankintakaupoissa 24,8 euroa kuutiometriltä. Pystykauppojen rankapuu halpeni edellisestä vuodesta 26 prosenttia ja hankintakauppojen ranka kallistui viisi prosenttia.

Toiseksi yleisin energiapuulaji oli latvusmassa, joka kattoi kolmasosan tilastoidusta kaupasta. Siitä maksettiin pystykaupoissa keskimäärin 3,4 euroa ja hankintakaupoissa 15,6 euroa kiintokuutiometriltä. Kantojen keskihinta pystykaupoissa oli 1,0 euroa kuutiometriltä.Energiapuun hinnat vaihtelevat huomattavasti alueelta toiselle. Eri ostajien ja yksittäisten kauppojen välillä hintavaihtelu on vielä suurempaa.

Kuva: Erkki Oksanen, Luke
Kuva: Erkki Oksanen, Luke

Kauppa väheni edelliseen vuoteen verrattuna

Kaikesta vuonna 2015 tilastoidusta energiapuun kaupasta kaksi kolmasosaa tehtiin pystykaupoilla ja kolmasosa hankintakaupoilla. Puukaupan kokonaismäärä pieneni edellisvuodesta lähes viidesosan, kun muutosta tarkastellaan ilman vuonna 2015 tapahtunutta tiedonkeruun laajenemisesta. Hankintakauppojen puumäärä kasvoi muutaman prosentin, mutta pystykaupoilla puuta ostettiin peräti neljäsosa vähemmän.Tilastoidut hinnat eivät sisällä valtion tukea, mitä on saatu suurelle osalle karsittua rankaa ja kokopuuta. Tämän tuen ehdot muuttuivat kesällä 2015.

– Puukaupan osapuolilta on tullut viestejä, että tukitason aleneminen pienensi puukauppamääriä. Myös lauha talvi ja fossiilisten polttoaineiden hinnan lasku hiljensivät energiapuun kauppaa, tutkija Jukka Torvelainen Luonnonvarakeskuksesta kertoo.

– Esimerkiksi uusiutuvan metsäenergian käytön edistäminen, huoli fossiilisten polttoaineiden ympäristövaikutuksista ja kotimaisen energiantuotannon arvostuksen nousu kuitenkin kasvattavat energiapuun käyttöä ja kauppaa.

Energiapuun kauppaa on tilastoitu kaksi vuotta

Lämpö- ja voimalaitoksilla käytetyn metsähakkeen määrä on noussut tasaisesti 2000-luvulla ja on ollut viime vuosina noin 8 miljoonaa kiintokuutiometriä vuodessa. Vuoden 2014 alusta käynnistetty energiapuun kaupan tilasto sisältää sen raaka-aineiden hankinnan hinta- ja määrätiedot yksityismetsistä. Ostajilta kerätyt tiedot julkaistaan neljä kertaa vuodessa.