Uutiset Metsä, Tilasto
Kuva: Erkki Oksanen / Luke
Kuva: Erkki Oksanen / Luke

Puukauppatiedot ovat keskeisintä ja halutuinta tilastoa, joten asiakkaat ovat kokeneet alueittaisen ja hakkuutavoittaisen tilaston julkaisemisen tärkeäksi. Vuoden 2016 alusta lähtien kerätty laajempi aineisto mahdollistaa tietojen esittämisen yksityiskohtaisemmin. Niinpä helmikuusta lähtien hinta-alueittaisia puun hinta- ja määrätietoja löytyy myös uudistushakkuista ja harvennushakkuista. Tilastoinnin paranemisesta on syytä kiittää erikseen tiedontoimittajia, sekä uusia että vanhoja.

Tilaston kuukausittainen kysely lähtee suurimpiin metsäteollisuusyrityksiin ja kaikkiin metsänhoitoyhdistyksiin.  Metsäteollisuusyrityksistä tiedonkeruussa ovat mukana suurimmat ja metsänhoitoyhdistyksistä kaikki. Kyselyssä tiedustellaan ostetun puun hintoja ja määriä.

Vastausaktiivisuus on tärkeää jatkossakin. Kaikkein vähiten aineistoa kertyy ensiharvennuksista, jossa ei vielä tällä hetkellä ole edellytyksiä tietojen julkaisuun alueittain. Laajennetun kyselyn vakiintuessa ensiharvennuskuitupuun suhteen voidaan päästä alueittaisuuteen. Tukkia kertyy ensiharvennusleimikoista niin vähän, että alueittaisten puukauppatietojen julkaiseminen ensiharvennustukista on tuskin mahdollista.