Uutiset Metsä, Tilasto

Luken tilastopalveluun on lisätty uusia graafeja, joiden avulla metsien suojelun perustietoja voi tarkastella visuaalisesti aikaisempaa monipuolisemmin.

Kuva: Reijo Penttilä/Luke

Suojellut metsät koostuvat lakisääteisten suojelualueiden metsistä sekä talousmetsien monimuotoisuuden suojelukohteista. Uudet graafit esittävät näiden suojeluluokkien pinta-alat ja vastaavat prosenttiosuudet.

Suojeltujen metsien osuus vaihtelee maan eri osissa, ja valtaosa suojelluista metsistä sijaitsee Pohjois-Suomessa. Tästä syystä tilastosivulle tehtiin myös pari maakunnittaista graafia, joiden perusteella voi tarkastella suojelun pinta-alojen sekä suojellun osuuden alueellista vaihtelua.

Asiakas voi itse valita lähes jokaisessa kuviossa olevilla painonapeilla, tarkasteleeko hän suojellun metsä- ja kitumaan yhteissummaa vai metsämaata tai kitumaata erikseen.

Tilastoverkkopalvelun graafien tiedot tulevat tilaston tietokantatauluista, joiden avulla voi porautua vielä syvemmälle tarkasteltavaan ilmiöön. Käyttäjä voi valita tarkasteltavat muuttujat ja muokata tulostaulukoita sekä luvuista piirrettäviä graafeja hyvinkin monipuolisesti omien tarpeidensa mukaan. Näin räätälöityjen tietokantataulujen ja -graafien linkit on mahdollista tallentaa tulevaa käyttöä varten ja ne voi myös upottaa osaksi nettisivuja. Näitä mahdollisuuksia on esitelty tilastotietokannan käyttöohjeessa.