Uutiset Metsä

Luonnonvarakeskus (Luke) on avannut julkisen ja ilmaisen pal­ve­lun, jonka avulla voi hakea tietoa Suomen metsien tilasta ja metsävaroista kunta- ja maakuntatasolla. Laskentapalvelu perustuu valtakunnan metsien inventointiin (VMI) ja kaukokartoitusaineistoihin.

VMI-tulokset ovat olleet aiemminkin julkisesti saatavilla Luken tilastopalvelussa (stat.luke.fi/metsavarat) ja julkaisuissa. Niissä esitetään tuloksia maakunnittain muun muassa metsän pinta-alasta, metsien omistuksesta, puumääristä ja vuotuisesta kasvusta puulajeittain, metsien metsänhoidollisesta tilasta ja tuhoista.

– Nyt julkaistu palvelu lisää tiedon käytettävyyttä. Palvelussa tiedon käyttäjä voi itse laskea tarvitsemansa tiedot valitsemalleen alueelle kuten maakunnalle, kertoo tutkija Pekka Hyvönen Lukesta.

Laskentapalvelussa käyttäjä voi valita haluamansa tulosmuuttujan (kuten pinta-ala tai puuston tilavuus) ja luokat, joissa tulokset lasketaan (kuten omistajaryhmä tai puulaji). Palvelu tuottaa tuloksista taulukon, jota käyttäjä voi vielä halutessaan muotoilla. Vastaava palvelu on ollut jo käytössä Luken hakkuumahdollisuusarvioille maakunnittain, www.luke.fi/mela-metsalaskelmat/

Uutuutena maastokoealoihin perustuvat kuntakohtaiset tulokset

Tähän asti kuntakohtaisia metsävaratietoja on julkaistu satelliittikuvien käyttöön perustuvan monilähdeinventoinnin tietojen pohjalta. Uudessa laskentapalvelussa kuntatulokset lasketaan edelleenkin monilähdeinventoinnin tuottamia tietoja hyödyntäen, mutta laskennassa sovelletaan niin sanottua jälkiositusmenetelmää, joka mahdollistaa myös tulosten luotettavuuden arvioinnin. Osalle kunnista koealoja on hyvin vähän tai ei ollenkaan, minkä vuoksi näille kunnille on mahdollista laskea tulokset vain osana useamman kunnan ryhmää.

Tulevaisuudessa laskentapalvelussa on valittavissa myös tarkasteltava VMI

Tällä hetkellä laskentapalvelun pohjana on VMI11-aineisto vuosilta 2009–2013, Myöhemmin tänä vuonna palveluun lisätään myös VMI12-aineisto. Tavoitteena on, että kullekin tarkasteltavalle tunnukselle tai alueelle voidaan tuottaa tulokset eri inventointiajankohdille, jolloin järjestelmä mahdollistaa myös tulosten ajallisen muutoksen seurannan. Myös muita lisäominaisuuksia, kuten hakkuumahdollisuuden arviot maakuntia pienemmille alueille, on kehitteillä.

Laskentapalvelun kehittäminen on yksi osa hallituksen kärkihankekokonaisuutta Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä.