Uutiset Ilmasto, Metsä, Ympäristö

Ilmastopolitiikkaa voitaisiin tehostaa hinnoittelemalla metsien hiilivirrat. Puun ilmastoystävälliseen kasvattamiseen ja käyttöön voitaisiin ohjata taloudellisilla kannustimilla, suosittelevat Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tutkijat tuoreessa Metsätieteen aikakauskirjan katsauksessa.

Metsät ovat hyvinvoinnin lähde muun muassa puuntuotannon, virkistyksen ja luonnonsuojelun kautta. Metsien avulla voidaan hillitä myös ilmastonmuutosta. On luontevaa pyrkiä sovittamaan ilmastopolitiikka yhteen muiden käyttömuotojen kanssa siten, että metsien tuottamat hyvinvointivaikutukset muodostuvat mahdollisimman suuriksi.

– Tarkoituksenmukainen ilmastopolitiikka voimistaa metsien ilmastohyötyjä tasapainottaen ne muiden metsänkäytön tavoitteiden kanssa, toteaa Luken professori Jussi Uusivuori.

Ilmastopolitiikkaa tehostettaisiin hinnoittelemalla metsien hiilivirrat

Teollisuudelle ja energiantuotannolle on onnistuttu luomaan ohjauskeinoja, jotka kannustavat vähentämään päästöjä. Esimerkkejä näistä ovat hiiliverot ja päästökauppa. Vastaavaa hiilivirtoja hinnoittelevaa ohjausta ei ole ulotettu metsiin ja puun käyttöön.

Luken tutkijan Jani Laturin mukaan hinnoittelemalla samoin perustein myös metsien ja puutuotteiden hiilivirrat luotaisiin kannustimet näidenkin ilmastovaikutusten huomioimiselle.

– Metsien hiilivarastoja olisi mielekästä kasvattaa siltä osin, kuin se on taloudellisesti kannattavaa. Metsien hiilivirtojen hinnoittelu vähentäisi ilmastopolitiikan kustannuksia – tavoitteista tinkimättä, Jani Laturi korostaa.

Ilmasto-ohjausta myös metsänomistajille ja kuluttajille

Metsänomistajat päättävät metsänhoidosta ja kuluttajat puun käytöstä. Näihin päätöksiin voidaan vaikuttaa kannustimilla. Jos metsänomistajalle maksettaisiin korvausta metsän sitomasta hiilestä, hänen kannattaisi sopeuttaa metsänkäsittelyään, koska ilmastovaikutukset huomioimalla hän voisi parantaa metsänsä tuottoa.

Vastaavasti puutuotteiden käyttöä ja kulutusta voitaisiin ohjata niin, että ilmastovaikutukset otettaisiin huomioon. Tällöin puutuotteiden kulutusta edistettäisiin, ja pitkäkestoisilla puutuotteilla olisi suuremmat kannustimet kuin lyhytkestoisilla tuotteilla. Järjestelmä ohjaisi puunkäyttöä ilmastoystävälliseen suuntaan.

Ilmastopolitiikassa tulisi hyödyntää metsien koko potentiaali

Oikealla tavalla kohdennettu ilmastopolitiikka edistäisi metsien kustannustehokasta käyttöä ilmastonmuutoksen hillintään. Samalla se poistaisi tarpeen nykyjärjestelmää tukevilta, osin keinotekoisilta ohjauskeinoilta, kuten erilaisten kestävyyskriteerien soveltamiselta.

– Nykyisessä kansainvälisessä ilmastopolitiikassa on rakenteita, jotka voivat viedä valtioilta kannustimet siirtyä nieluja tukeviin järjestelmiin. Tällainen on muun muassa metsänhoidon vertailutason ylittävän nielun hyödyntämiselle asetettu katto. Siksi tulevissa ilmastoneuvotteluissa on tärkeää pyrkiä purkamaan rajoitteita, jotka estävät metsien koko potentiaalin hyödyntämisen ilmastonmuutoksen hillinnässä, tutkija Jussi Lintunen Lukesta sanoo.

Luken ja SYKEn tutkijat, Jussi Lintunen, Jussi Uusivuori, Jani Laturi, Johanna Pohjola ja Aapo Rautiainen ovat koonneet yhteen useiden metsien ilmastopolitiikkaan liittyvien vertaisarvioitujen tieteellisten artikkeleidensa julkaistut tulokset. Katsaus on luettavissa suomeksi juuri ilmestyneessä Metsätieteen aikakauskirjassa.