Uutiset Metsä

Luonnonvarakeskus (Luke) valmistelee korjausta männyn tyvipölkkyjen tilavuuden määrittämisessä. Laskennassa nykyisin käytettävä ns. tyvifunktio tuottaa tyvipölkyille selvästi suurempia tilavuuksia kuin viimeisimmässä tutkimuksessa upotusmenetelmällä saatu vertailutulos. Tyviosan tilavuutta ollaan tämän perusteella pienentämässä, lopullisen määräyksen antaminen ajoittunee lausuntokierroksen jälkeen loppuvuoteen 2015.

Tyvifunktion muutos vaikuttaa suoraan puukaupan ja urakoinnin perusteena olevaan tilavuuden mittaukseen. Se merkitsee myös päivityksiä valtaosaan suomalaisia hakkuukoneita sekä hakkuukonemittauksen tarkastuksessa käytettäviä mittauslaitteita. Päivityksen ulkopuolelle jää vanhempi konekanta, joissa tyvifunktiota ei käytetä.

Hakkuukonemittauksessa pölkkyjen läpimittoja mitataan jatkuvasti karsinnan ja katkonnan aikana. Mittojen perusteella määritetään yhtenäinen runkokäyrä ja lasketaan pölkkyjen tilavuudet. Poikkeuksena ovat tyvipölkyt, joiden tyviosien läpimitat määritetään laskennallisesti tyvifunktioilla. Tyviosalla tarkoitetaan 1,3 metrin matkaa kaatosahauksesta eteenpäin. Tyvifunktiot ovat puulajikohtaisia, ja samaa funktiota käytetään koko maassa ja kaikissa hakkuukoneissa.

tyviosakuva
Upotusmittaus vaatii raskasta kalustoa. Kuva: Tarmo Aalto, Luke.

Korjauksen perustana kenttätutkimuskoe

Kenttätutkimuksessa mukana olleista 33 mäntymetsiköstä valittiin ja mitattiin yli 800 koepuuta. Hakkuiden jälkeen koepuiden tyvipölkyt mitattiin kuudella eri tehtaalla. Koepölkkyjen tyviosien mahdollisimman oikeat tilavuudet määritettiin dippaamalla eli upottamalla koepölkyt pystyasennossa upotusaltaaseen. Koepölkyt punnittiin ilmassa ja tyviosat 1,3 metrin syvyyteen upotettuina. Tyviosan tilavuus määritettiin näiden painojen erotuksena.

Upotuksissa käytettiin puutavara-autoja tai materiaalinkäsittelykoneita, joiden kuormaimissa oli riittävä nostokorkeus kokonaisten pölkkyjen upottamiseen pystyasennossa.

Tyvifunktion tilavuuden korjaustarve on rinnankorkeusläpimitaltaan kymmensenttisillä männyillä noin -8 prosenttia ja järeillä, rinnankorkeusläpimitaltaan 35-senttisillä männyillä noin -4 prosenttia suhteessa nykyisen tyvifunktion tuottamaan tilavuuteen. Korjausten vaikutus suhteessa koko runkopuun tilavuuteen olisi edellisissä tapauksissa suuruusluokkaa -1,3 ja -0,6 prosenttia. Varsinainen korjaus toteutetaan muuttamalla funktiota siten, että se tuottaa pienempiä läpimittoja.

Luonnonvarakeskuksen puutavaranmittauksesta annetun lain (414/2013, muutos 566/2014) mukaisena tehtävänä on antaa määräykset puutavaran mittaukseen liittyvistä yleisistä muuntoluvuista, mukaan lukien mittaukseen liittyvät funktiot.