Uutiset Metsä

Uusimmat kunnittaiset metsävaratiedot vastaavat vuoden 2015 tilannetta, ja ne pohjautuvat valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) maastomittauksiin vuosilta 2012–2016 ja satelliittikuviin vuosilta 2015–2016. Nyt julkaistut tulokset ovat kahdeksannet monilähteisellä inventointimenetelmällä lasketut kunnittaiset tiedot koko maasta.

Kunnittaiset metsävaratiedot tarjoavat kahden vuoden välein päivittyvää tietoa metsätalouden ja metsäteollisuuden suunnittelun tarpeisiin, puunhankinnan ammattilaisille, metsänhoitoyhdistyksille, metsäsuunnittelijoille ja kuntien toimijoille.

Uusimmista tiedoista näkyy muun muassa, että puuntuotannossa olevien metsämaan soiden metsävarannot ovat suurimmat Pohjois-Suomessa. Suurimmillaan ne ovat Kuhmossa, jossa puuta on noin 14 milj. m3 metsämaan soilla.

Tulokset kertovat puuston keskitilavuuden suuresta vaihtelusta:

Manner-Suomen eteläosassa metsä- ja kitumaan keskitilavuudet:

 • alhaisin Halsuassa: 93 m3/ha
 • suurin Pälkäneellä: 195 m3/ha
 • puulajeittaiset keskitilavuuksien vaihtelut:
  • männyllä alhaisimmillaan Kärkölässä 31 m3/ha ja suurimmillaan Naantalissa 86 m3/ha
  • kuusella alhaisimmillaan Halsuassa kolme m3/h ja suurimmillaan Pälkäneellä 107 m3/ha

Pohjois-Suomessa metsä- ja kitumaan keskitilavuudet:

 • alhaisin Utsjoella: 28 m3/ha
 • suurin Nivalassa: 125 m3/ha
 • puulajeittaiset keskitilavuuksien vaihtelut:
  • männyllä alhaisimmillaan Utsjoella 12 m3/ha ja suurimmillaan Kalajoella 66 m3/ha
  • kuusella alhaisimmillaan Utsjoella 0 m3/ha ja suurimmillaan Nivalassa 36 m3/ha

Metsävaratietoja useista eri teemoista – arvio myös biomassan määrästä

Puuston kokonaistilavuus metsämaan soilla puuntuotannon maalla kunnittain. Sisältää Maanmittauslaitoksen Kuntajako 1:10 000 (2016) aineistoa. Klikkaamalla karttaa saat sen suurempana.

Kuntakohtaiset tiedot on tuotettu 29 taulukkona. Teemoja ovat metsätalouden maaluokkien pinta-alat (jaettu kankaisiin ja soihin) sekä puulajiryhmien vallitsevuus, ikä- ja kehitysluokkien pinta-alat ja keskitilavuudet.

Puuston keski- ja kokonaistilavuudet esitetään metsämaalle, sekä metsä- ja kitumaalle puulajiryhmittäin ja puutavaralajeittain. Lisäksi lähes kaikkien taulukoiden tulokset esitetään erikseen puuntuotantoon käytettävissä olevalle maalle (hakkuut tai rajoitetut hakkuut sallittu).

Biomassan määrän arviot esitetään puulajiryhmittäin ja biomassaositteittain koko biomassalle metsä- ja kitumaalla. Lisäksi esitetään arvio mahdollisesta energiapuun määrästä (biomassasta) nuorissa kasvatusmetsissä, joille on ehdotettu hakkuita ensimmäisellä 5-vuotiskaudella, ja uudistuskypsille metsille.

Kuntatilastot vuodelta 2015 ovat saatavilla taulukkolaskentatiedostoina. Myös aikaisempien monilähdeinventointien kuntatulokset ovat saatavilla yhdessä tiedostopaketissa uusimpien kanssa.

Katso myös