Uutiset Metsä

Suomen Metsätieteellinen seura myönsi 110-vuotisjuhlassaan 10.5. ansiomitaleita ansiokkaasta toiminnasta metsätieteiden hyväksi. Luonnonvarakeskuksesta palkittiin tutkimusprofessori Jarkko Hantula, tutkimusprofessori Annika Kangas ja professori Anne Tolvanen.

Hopeinen Cajander-ansiomitali erittäin ansiokkaasta toiminnasta metsätieteiden hyväksi on Suomen Metsätieteellisen Seuran korkein tieteellinen huomionosoitus. Se myönnettiin seuraaville tutkijoille:

Tutkimusprofessori Jarkko Hantula, Luonnonvarakeskus, ansiokkaasta metsäpatogeenien ja sienivirusten tutkimuksesta, jossa sovelluskohteena on biologisen torjunnan hyödyntäminen metsätaloudessa. Jarkko Hantula on aktiivinen tieteestä keskustelija, joka on vienyt tutkimustuloksia käytäntöön. Hän on tehnyt aloitteita kansainvälisen kaupan mukanaan tuomien metsien tautiriskien oikeudenmukaiseksi kattamiseksi ja osallistunut tuotekehitystyöhön.

Tutkimusprofessori Annika Kangas, Luonnonvarakeskus, erittäin monipuolisesta metsien inventoinnin, metsänarvioimisen menetelmien ja perusteiden sekä metsäsuunnittelun tutkimuksesta. Annika Kankaalla on laaja metsätieteiden opetuskokemus. Hän on korostanut tieteiden ja tutkimuksen vapauden merkitystä myös metsätieteissä, aktiivinen kansainvälisissä verkostoissa ja on toiminut metsätieteiden edustajana Suomen Akatemian Bio- ja ympäristötieteiden toimikunnassa.

Akatemiaprofessori Timo Vesala, Helsingin yliopisto, pitkäjänteisestä perustutkimuksesta liittyen biosfäärin ja ilmakehän välisiin takaisinkytkentöihin metsä-suo-vesi -jatkumossa. Timo Vesalan tutkimustuloksilla on suuri merkitys ilmastonmuutoksen ymmärtämisessä. Hänen tutkimustyönsä vaikuttavuus perustuu monitieteisyyteen – mm. ympäristöfysiikkaan, kasvibiologiaan ja hydrologiaan – sekä kokeellisen työskentelyn ja mallintamisen yhdistelmään.

Pronssinen Cajander-ansiomitali ansiokkaasta toiminnasta metsätieteiden hyväksi myönnettiin seuraaville tutkijoille:

Tutkimusprofessori Tuomas Häme, VTT, pitkäjänteisestä metsän kaukokartoituksen tutkimuksesta Suomessa ja ulkomailla. Tuomas Hämeellä on merkittävä rooli palvelualustojen kehittämisessä metsätiedon jakeluun. Hän vetää Euroopan avaruusjärjestön ”Forestry Thematic Exploitation Platform” ‑hanketta, jossa kehitetään eurooppalainen paikkatietojärjestelmä tukemaan erityisesti satelliittiaineistojen tehokasta hyödyntämistä metsäsektorilla.

Tutkimusprofessori Jari Liski, Ilmatieteen laitos, ansiokkaasta metsän hiilinieluihin liittyvästä tutkimuksesta. Jari Liski on kehittänyt mm. laajassa käytössä olevan Yasso-mallin, jonka sovelluskohteita ovat maankäytön ja ilmastonmuutoksen vaikutukset maaperän hiilivarastoon sekä kasvihuonekaasujen inventaariot.

Professori Mikko Mönkkönen, Jyväskylän yliopisto, monipuolisesta boreaalisten metsien monimuotoisuuden tutkimuksesta, jonka tähtäimessä on metsien hoito ja suojelu siten, että metsien biodiversiteetti säilyy. Mikko Mönkkönen on lähestynyt tutkimusongelmaa monin eri tavoin – mm. monitavoitteisen päätösanalyysin, ekosysteemipalveluanalyysin ja yhteisöekologisten analyysien kautta.

Tutkimusprofessori Anne Tolvanen, Luonnonvarakeskus, perusteellisesta tutkimuksesta liittyen metsäluonnon monimuotoisuuteen ja metsien monikäytön mahdollisuuksiin, metsien ja soiden ennallistamiseen sekä ekosysteemipalveluihin.

Professori Anne Toppinen, Helsingin yliopisto, korkeatasoisesta metsätuotteiden kaupan ja yritysten yhteiskuntavastuun tutkimuksesta. Anne Toppinen on kiinnittänyt erityistä huomiota ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän yritystoiminnan kehittämiseen. Hän toimii Helsingin yliopiston Kestävyystieteen instituutin johtajana.

Pronssisen Cajander-ansiomitalin saaneet professori Anne Toppinen, Helsingin yliopisto, tutkimusprofessori Jari Liski, Ilmatieteen laitos, tutkimusprofessori Anne Tolvanen, Luke, professori Mikko Mönkkönen, Jyväskylän yliopisto, tutkimusprofessori Tuomas Häme, VTT

Suomen Metsätieteellisen Seuran mitali ansiokkaasta työstä Seuran tarkoitusperien ja toiminnan hyväksi myönnettiin seuraaville:

MMT Reija Haapanen, Sosiaalitaito oy, aktiivisesta toiminnasta Suomen Metsätieteellisen Seuran Taksaattoriklubissa. Reija Haapanen on tehnyt laajaa työtä metsänarvioinnin tutkijoiden ja heidän tieteenalansa historian dokumentoinnissa.

Dosentti Jaana Lainen, Helsingin yliopisto, monipuolisesta metsäntutkimuksen historian dokumentoinnista Suomessa. Jaana Laine on kirjoittanut teoksen ”Metsästä yhteiskuntaan: Metsäntutkimuslaitos 1917–2012” (julkaistu 2017) sekä useita metsäalan historiaa käsitteleviä artikkeleita.

Vanhempi tutkija Pekka Punttila, Suomen ympäristökeskus, on Suomen Metsätieteellisen Seuran Metsäbiologian kerhon hallituksen jäsen vuodesta 2004. Pekka Punttila on Primus motor kerhon tilaisuuksien ja retkeilyjen ideoinnissa, järjestelyssä, ja kerhon jäsenhankinnassa. Hän on edistänyt korkeatasoisten puhujien, vieraiden ja retkeilyoppaiden saamista kerhon tilaisuuksiin.