Uutiset Maaseutu, Maatalous, Metsä, Ympäristö

Maatalous- ja metsätieteiden tohtorit Aleksi Lehtonen ja Matti Pastell on nimitetty Luonnonvarakeskuksen (Luke) apulaisprofessoreiden (tenure track) viisivuotisiin tehtäviin 1.6.2018 alkaen. Lehtosen professuurin alana on hiilen kierto metsäbiotaloudessa ja Pastellilla tulevaisuuden maatalousteknologian tutkimus.

Aleksi Lehtosen johtaman tutkimusalan painopisteenä on metsäekosysteemien biomassatuotannon, biomassan hajoamisen sekä ilmastonmuutoksen hillitsemismahdollisuuksien mallintaminen, etenkin boreaalisissa ja lauhkeissa ilmastoissa. Keskeisenä tavoitteena on optimaalinen biomassojen hallinta, jossa ilmastonmuutoksen vaikutukset ja metsäekosysteemien rooli hiilinieluina, varastoina ja raaka-aineina ovat tasapainossa.

Matti Pastellin johtama tutkimusala keskittyy maatalouden järjestelmien erittäin suurten tietomassojen tunnistamiseen, käsittelyyn, mallintamiseen sekä automatisointiin. Tavoitteena on erityisesti kehittää kilpailukykyisiä tulevaisuuden maatalousjärjestelmien konsepteja, joissa hyödynnetään uusia teknologisia ratkaisuja.

Lehtonen vahvistaa osaamisellaan Luken asemaa ilmastonmuutoskeskusteluissa

Aleksi Lehtonen. Kuva: Erkki Oksanen, Luke.

Aleksi Lehtonen on tutkinut ja kehittänyt laskentamenetelmiä metsien kasvihuonekaasujen vaihdon arviointiin, keskittyen erityisesti maaperämallinnukseen ja epävarmuuksiin. Lehtonen toimii myös asiantuntijana metsäskenaarioiden ilmastovaikutuksia arvioitaessa sekä hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) ohjeiston johtokirjoittajana.

– Avoimet paikkatietoaineistot ja ekosysteemimallit mahdollistavat jo nyt sen, että voimme tuottaa ekosysteemien ja ilmakehän välisen vuorovaikutuksen arvioita metsistämme kuviotasolla. Tämän tiedon avulla voimme kohdentaa ilmastonmuutoksen hillintätoimet oikein ja mahdollisimman kustannustehokkaasti, Lehtonen toteaa. Lisäksi hän arvioi, että Lukella on aivan keskeinen rooli sekä aineistojen tuottajana että niiden jatkojalostamisessa mallinnusosaamisen avulla.

Matti Pastellia innostaa uuden teknologian hyödyntäminen maataloudessa

Matti Pastell. Kuva: Erkki Oksanen, Luke.

Matti Pastellilla on vahva asiantuntemus eläinten käyttäytymisen ja fysiologian automaattisten mittausmenetelmien kehittämisessä. Lisäksi hänellä on laaja kokemus eläinten terveysongelmien automaattisesta havaitsemisesta aikasarja-analyysin ja koneoppimismenetelmien avulla. Pastellin mukaan teknologialla on tärkeä rooli tulevaisuuden entistä kestävämpien tuotantojärjestelmien kehittämisessä.

– Luken täytyy löytää parhaat teknologian hyödyntämiskohteet. Tämä edellyttää vahvaa yhteistyötä teknologisen, biologisen ja taloustutkimuksen välillä. Itse olen kiinnostunut hyödyntämään entistä isompia tilatason aineistoja päätöksenteon tukijärjestelmissä, yhdistämään biologista tietoa ja anturitietoa entistä paremmin mallinnuksessa sekä hyödyntämään tekoälyä maataloudessa, Pastell toteaa.

Apulaisprofessorin tehtävänä on omalla tutkimusalueellaan vahvistaa Luken kansainvälistä tieteellistä näkyvyyttä, verkottua vahvasti kansainvälisten kumppanien kanssa ja rakentaa Lukeen vahvaa kansainvälistä hankeportfoliota ko. alueelle.