Uutiset Metsä

Luonnonvarakeskus (Luke) testasi näköyhteyden ulkopuolella lennätettävää droonia puukohtaisessa inventoinnissa 18 000 hehtaarin alueella.

Venäjällä on valtavan suuri tarve ajantasaiselle ja tarkalle metsävaratiedolle. Siirtyminen ekstensiivisestä metsätalouden mallista intensiiviseen on meneillään useilla Luoteis-Venäjän alueilla, ja tulokset alkavat näkyä muun muassa kasvavana kuitupuun määränä puumarkkinoilla. Yksityiskohtainen tieto metsävaroista on muutoksen perusedellytys.

Kustannustehokas ratkaisu

Luken toteuttamassa tutkimusprojektissa ”Itäsuomalaisesta osaamisesta kilpailukykyinen ratkaisu ajantasaisen metsävaratiedon hallintaan Venäjällä (ISKRA)” etsittiin kustannustehokasta ratkaisua tiedonkeruuseen.  Näköyhteyden ulkopuolella toimivaa droonia (Beyond Visual Line of Sight, BVLOS) käytettiin 18 000 hehtaarin alueen kuvauksiin neljän päivän aikana. BVLOS on yksi lupaavimmista konsepteista droonimarkkinoilla, koska se mahdollistaa suurten alueiden kartoituksen nopeasti ja tarkasti, yhden senttimetrin pikselitarkkuudella. ISKRA-projektin venäläiset partnerit toteuttivat lennot Karjalassa ja hankkivat niille tarvittavat luvat sekä varmistivat ilmakuvien käyttöä ohjaavien säädösten noudattamisen.

”BVLOS muuttaa markkinoita kaupallisille droonien käyttäjille tarjoamalla edullisemman vaihtoehdon nykyisille menetelmille, kuten lentokoneille ja helikoptereille. Suhteellisen alhainen ihmistyön tarve alentaa kustannuksia, ratkaistavaksi jäävät säätelyyn ja datan prosessointiin liittyvät kysymykset. BVLOS-drooneja käytettäessä jälkimmäinen on tehtävä perinteisistä kuluttajadrooneista poikkeavalla tavalla, koska datamäärä on niin suuri”, toteaa erikoistutkija Eugene Lopatin Lukesta.

Luken tutkimuskumppani laukaisemassa BVLOS-droonia. Kuva: Eugene Lopatin / Luke.

13 miljoonan puun kartoitus

ISKRA-projektissa toteutettiin puukohtainen inventointi 18 000 hehtaarin alueella projektiin osallistuneen pilottiyrityksen vuokraamissa metsissä Karjalan tasavallassa. Yhteensä 13 652 458 puuta kartoitettiin droonin avulla ja puutunnukset laskettiin projektissa kehitetyillä algoritmeilla. Jokaisesta puusta määritettiin pituus, läpimitta, puulaji ja ikä.

Puukohtainen tieto muunnettiin kuviotason tiedoksi 3 067 kuviolle Venäjän metsäsuunnitteluohjeiston mukaisesti (lesoustroitelnaja instruktsija, 2018). Toteutuksessa havaittiin, että ohjeiston edellyttämä suuri keskimääräinen kuviokoko keskimääräistää puustotunnuksia, minkä seurauksena häviää merkittävä osa puukohtaisen tiedon lisäarvosta käytännön metsätaloudelle.

Potentiaalia molemmin puolin rajaa

 Droonien käytöllä täsmämetsätalouden toteuttamisessa on suuri potentiaali Venäjällä, mutta myös Suomessa. Drooneja voitaisiin hyödyntää metsien inventoinnissa sekä metsäoperaatioiden parantamisessa, esimerkiksi taimikonhoitotarpeen määrityksessä, metsänuudistamistulosten arvioinnissa, yksittäisten puiden kasvun ja rungon laadun seurannassa sekä taimien toimitusten ja kylvön seurannassa. Lisäksi droonien avulla voidaan luoda metsälle digitaalinen kaksonen eli todelliseen puukohtaiseen 3D-dataan perustuva virtuaalimetsä.

ISKRA-projektissa tuotettiin lisäksi venäjänkielinen versio MOTTI metsikkösimulaattorista, jota hyödynnetään laajasti käytännön metsätaloudessa Suomessa. Venäläiset metsäasiantuntijat voivat jatkossa käyttää MOTTIa erilaisten metsänkasvatusvaihtoehtojen analysoinnissa ja niiden vaikutusten arvioinnissa muun muassa hakkuukertymiin ja taloudelliseen kannattavuuteen. Venäjänkielinen MOTTI edistää suomalaisen metsäosaamisen vientiä Venäjälle.

Venäjälle soveltuvan menetelmän kehittäminen ja testaaminen toteutettiin Euroopan aluekehitysrahaston ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton rahoituksella.

Katso myös