Uutiset Ilmasto, Maatalous, Metsä, Talous, Yleinen, Ympäristö

Luonnonvarakeskuksen (Luke) toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan kansalaiset pitävät Suomen siirtymistä biotalousstrategian mukaiseen biotalouteen keskimäärin melko toivottavana, mutta vain kohtalaisen todennäköisenä.

Kyselytutkimuksessa selvitettiin kansalaisten näkemyksiä biotaloudesta. Tutkimuksessa 1020 suomalaista kuvitteli vuoden 2045 Suomea, jossa kansallisen biotalousstrategian mukainen biotalous olisi toteutunut. He arvioivat, miten erilaiset tekijät olisivat biotalous-Suomessa lisääntyneet tai vähentyneet nykyiseen verrattuna.

Kyselyyn vastanneet arvioivat tieteellis-teknologisen kehityksen ja biopohjaisten resurssien käytön kasvavan eniten biotalous-Suomessa.

Huoli ekologisesta kestävyydestä jakoi vastaajat. Kolmannes vastaajista arvioi, että biotalous-Suomessa ympäristöongelmat kuten luonnonvarojen ehtyminen, luonnon monimuotoisuuden kato ja ilmastonmuutoksen tuomat ongelmat lisääntyisivät. Kolmannes arveli ongelmien vähenevän ja kolmannes ei uskonut tilanteen muuttuvan. Sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden odotettiin pysyvän suurin piirtein samantasoisena.

Vastauksista nousi myös erillinen aineettomien arvojen ulottuvuus. Vastaajista puolet arvioi luonnon kunnioittamisen, perheen merkityksen ja yhteisöllisyyden arvostuksen pysyvän suurin piirtein muuttumattomana ja noin kolmannes arvioi niiden arvostuksen kasvavan biotalous-Suomessa.