Uutiset Metsä

Vuoden 2020 kirjanpainajan seurantapyynnit on aloitettu huhtikuun viimeisellä viikolla. Kirjanpainajat aloittavat parveilun pian sen jälkeen, kun ilman lämpötilan saavuttaa +18 astetta. Runsastuessaan ne voivat aiheuttaa huomattavia tuhoja varttuneissa kuusissa.

Pyydykset on sijoitettu Etelä- ja Väli-Suomeen 36:lle kuusen avohakkuualalle, joilla hakkuut on tehty talven 2019–2020 aikana. Pyydykset sijaitsevat vähintään 20 metrin päässä avohakkuualueen kuusivaltaisesta metsänreunasta. Valo- ja lämpöolojen muutokset voivat heikentää metsänreunassa kasvavien kuusten kuntoa ja altistaa ne kirjanpainajatuhoille.

Kuva 1. Kirjanpainajapyydysten sijainnit ja saalismäärät kesältä 2019. Kuva suurenee klikkaamalla.

Myös kesällä 2019 kirjanpainajaseurantoja tehtiin 36:lla paikkakunnalla Etelä- ja Väli-Suomessa. Näistä kahdeksalla paikkakunnalla (Lapinjärvi, Elimäki, Mäntsälä, Orimattila, Vihti, Pornainen, Punkalaidun ja Loimaa) ylittyi ns. riskiraja eli kesän aikana pyydysryhmään kertyi yli 15 000 kirjanpainajaa (kuva 1).

− Rajan ylittyminen tarkoittaa sitä, että riski kirjanpainajatuhoille on suurimmillaan. Tuhoriskin kasvu liittyy lähes poikkeuksetta aiempina vuosina korjaamatta jätettyihin tuulenkaatoihin, kertoo tutkija Tiina Ylioja Lukesta.

Vuonna 2019 Metsäkeskukselle ilmoitettiin yhteensä 450 hehtaaria hyönteistuhon vuoksi hakattavaa metsikköä eli hieman enemmän kuin parina viime vuonna. Ilmoitetuista hakkuista valtaosa keskittyi alueille, joissa kirjanpainajan kannat olivat korkealla. Ilmoitettu hakkuualue ei ole kokonaisuudessaan kirjanpainajan vioittamaa puustoa, sillä hakkuu tehdään usein laajempana tuhon etenemisen hillitsemiseksi.

Pienialaisia kirjanpainajan tuhoja havaittiin Kymenlaakson ja Itäisen Uudenmaan alueella. Niissä kirjanpainaja oli tappanut eläviä, terveitä puita, mutta laajoja yhtenäisiä tuhoaloja ei havaittu.

Kuusia kannattaa tarkkailla alkukesästä

Metsänomistajien kannattaa tarkkailla alkukesästä kuusia etenkin hakkuualojen reunoilla sekä tuulenkaatoja metsissään. Mikäli kaatuneiden puiden rungolle tai pystypuiden tyvelle kertyy kahvinruskeaa purua, puuhun on iskeytynyt kirjanpainaja.

Kirjanpainajan torjunnassa keskitytään ennaltaehkäisemään kirjanpainajamäärien nousua laissa metsätuhojen torjunnasta (1087/2013) säädetyillä toimenpiteillä. Tavoitteena on korjata kuorellinen kuusipuutavara ja tuulenkaadot ennen kuin kirjanpainajat ehtivät aikuistua ja levitä ympäröiviin metsiin.

Luonnonvarakeskus seuraa kirjanpainajatuhoja yhteistyössä Metsäkeskuksen ja metsänhoitoyhdistysten kanssa.