Uutiset Maaseutu, Maatalous

Avointen satelliittiaineistojen hyödyntämistä maataloudessa rajoittaa kattavien havaintoaineistojen puute. DIGITALIS-hankkeessa kerätään nyt tietoa suoraan viljelijöiltä. Havainnot satotappioista ja niihin johtaneista syistä auttavat tulkitsemaan satelliittiaineistoja aiempaa monipuolisemmin ja tarkemmin.

Viljelijät voivat lähettää tietoa sähköisellä lomakkeella peltolohkojensa satotappioaloista pitkin kasvukautta sitä mukaa, kun uusia satotappioita ilmaantuu tai ne laajenevat entisestään. Haussa on aineisto, jossa satotappioala on paljain silmin havaittavissa oleva alue peltolohkolta.

– Linkitämme saamamme aineiston Sentinel 2 -satelliitin tuottamaan lohkokohtaiseen tietoon. Tarkoituksenamme on kehittää menetelmiä satotappioalojen tarkkaan tunnistamiseen sekä satotappioita aiheuttavien tekijöiden toisistaan erottamiseen, kertoo tutkimusprofessori Pirjo Peltonen-Sainio Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Aitoa tilannekuvaa tarvitaan

Suurin pulma laajamittaiseen lohkokohtaisen satelliittiaineiston hyödyntämiseen ja myös sitä edeltävään hyödyntämismenetelmän kehittämiseen on kattavien opetusaineistojen puute.

– Meillä on varsin rajallisesti itse tuotantotilanteita kuvaavia aineistoja, joita voisi rinnastaa satelliittikuvien antiin ja siten onnistua luotettavasti tulkitsemaan satelliittikuvia eri tarkoituksiin, Peltonen-Sainio korostaa.

Satotappioalojen tunnistamisen lisäksi DIGITALIS-hankkeen muina tarkastelukohteina ovat muun muassa satoisuuden ennustaminen, kasvilajien tunnistus, talviaikaisen kasvipeitteisyyden sekä eri muokkaustapojen erottaminen toisistaan. Kaikissa näissä hyödynnetään kasvukauden tai sen ulkopuolisten ajanjaksojen Sentinel 2 -aikasarjoja.

Viljelijöiltä suoraan saatu tieto on ensiarvoisen tärkeää.  Aineistoja käytetään vain tutkimusryhmässä eikä niitä luovuteta eteenpäin. Tiedot julkaistaan siten, että yksittäistä tilaa tai viljelijää ei voi niiden perusteella tunnistaa. Lomakkeella ilmoitettavat tiedot voi jättää myös nimettömänä. Yhteystietonsa ilmoittaville kerrotaan henkilökohtaisesti tutkimuksen yleisistä tuloksista. Makeran rahoittama DIGITALIS-hanke toteutetaan Luken, Maanmittauslaitoksen ja Ruokaviraston yhteistyönä.

Tarkemmat ohjeet sekä lomake ovat osoitteessa https://webropol.com/s/satotappioalat

Yläreunan kuva: Pirjo Peltonen-Sainio, Luke.