Uutiset Maaseutu, Maatalous, Metsä

Luonnonvarakeskus (Luke) ja ProAgria Lappi kehittävät vihreän talouden toimintamallia Sodankylässä, Posiolla, Sallassa ja Savukoskella yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on vauhdittaa uusiutuvien luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen perustuvaa toimintaa maaseudulla.

Vihreä talous perustuu kestävään ja tehokkaaseen luonnonvarojen ja energian käyttöön. Se on biotaloutta laajempi käsite siltä osin, että sen tavoitteisiin kuuluu myös aktiivinen sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen.

Nyt käynnistynyt hanke on jatkoa viime vuonna päättyneelle Vihreä talouden toimintamalli – tapaustutkimus Sodankylästä -hankkeelle. Jatkohankkeessa testataan ja tarkennetaan muun muassa uusia yhteistyön ja omistajuuden muotoja sekä luodaan konkreettisia ja digitaalisia verkostoja. Lisäksi mallintamisen avulla selvitetään vihreän talouden kriittisiä kohtia ja etsitään ratkaisuja niihin.

Vihreän talouden ideoiden testaaminen ja kehittäminen tehdään muutamissa kokeilukylissä. Hankkeessa mukana oleviin kyliin muodostetaan verkostomaisesti toimivia agrokeskuksia, joissa paikallinen tuotanto, jalostus, energiantuotanto ja markkinat kohtaavat.

– Tarkoitus on, että Lapissa kehitettävää toimintamallia voidaan soveltaa tulevaisuudessa myös muualla Suomessa. Alueelliset ratkaisut ovat avainasemassa vihreän talouden kehittämisessä, kertoo professori Sirpa Kurppa Lukesta.

Kurpan mukaan myös Euroopan unionissa korostetaan alueellisten erityispiirteiden ja vahvuuksien tunnistamista sekä hyödyntämistä kestävän kasvun luomisessa.

Sodankylä on perinteisesti maa- ja metsätalousvaltainen, ja kunnanjohtaja Viljo Pesonen näkee biotaloudessa palaamista alueen kulttuurisille juurille, mutta myös kunnan elinkeinoelämän monipuolistumisen.

– Kunnassa lasketaan biotalouden voivan tuottaa aluetalouteen jopa 5.500 €/asukas. Yhdeksän tuhannen asukkaan kunnassa tämä tarkoittaisi noin 50 miljoonan euron liikevaihtoa sekä satoja työpaikkoja, Pesonen sanoo.

Vihreän talouden -hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Vihreässä taloudessa toisen jäte voi olla toisen raaka-aine

Vihreä talous käyttää luonnonvaroja ja biomassoja kestävällä tavalla ja pyrkii lisäämään ihmisten hyvinvointia ja huolehtimaan ympäristöstä. Siinä ei synny jätettä, koska kaikki raaka-aine ja energia kiertävät suljetussa järjestelmässä. Tällaisissa järjestelmissä yritykset täydentävät toisiaan ja tuottavat lisäarvoa toisilleen kierrättämällä tehokkaasti raaka-aineita, teknologiaa, palveluja ja energiaa. Toisen jäte tai sivuvirta voi olla toisen raaka-aine.

Uudenlaisten hajautettujen, paikallisten ratkaisujen etsiminen ja mallintaminen on keskeisessä asemassa biomassoja hyödyntävässä vihreässä taloudessa. Vihreässä taloudessa maaseutualueet ovat tärkeitä, sillä suurin osa biomassoista sijaitsee näillä alueilla.