Uutiset Metsä

Valtakunnan metsien 12. inventoinnin (VMI12) alustavat tulokset ovat valmistuneet. Tuoreimpien, vuosien 2014–2016 mittausten mukaan puuston määrä on 2,5 miljardia kuutiometriä. VMI11 vuosien 2009–2013 mittaustulokseen verrattuna puuston määrä on lisääntynyt 110 miljoonaa kuutiometriä. Sekä männyn, kuusen että lehtipuuston määrä on lisääntynyt.

Tuorein mitattu puuston vuotuinen kasvu on 109,9 miljoonaa kuutiometriä. Luken tilastotietojen mukaan puuston vuotuinen kokonaispoistuma oli 82 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2015. Kokonaispoistumasta 59 miljoonaa kuutiometriä koostui tukki- ja kuitupuukertymästä, 9 miljoonaa kuutiometriä energiapuun runkopuukertymästä ja 14 miljoonaa kuutiometriä metsään jäävästä hakkuutähteestä ja puiden luontaisesta kuolemisesta. Tuoreen tilastotiedon mukaan 2016 hakkuiden ainespuukertymä nousi 62 miljoonaan kuutiometriin. Tällaisilla hakkuumäärillä lähes neljäsosa vuotuisesta kasvusta jää lisäämään puustopääomaa. Edellisessä inventoinnissa mitattu puuston vuotuinen kasvu oli 105,5 miljoonaa kuutiometriä. Kasvun lisäys on pääosin mäntyä.

Pohjois-Suomessa (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa, Lappi) metsät järeytyvät nyt vauhdilla (ks. kuva 1). Varttuneiden kasvatusmetsien ja uudistuskypsien metsien yhteenlaskettu osuus puuntuotannon metsämaasta on viimeisen kymmenen vuoden aikana noussut 29 prosentista 38 prosenttiin.

Kehitysluokkien osuudet (%), Pohjois-Suomi

Metsienhoidon tasossa yhä parannettavaa

Metsienhoidon rästit lisääntyvät. Myöhässä olevia taimikonhoitoja, taimikonhoitorästejä, on 795 000 hehtaaria eli 50 000 hehtaaria enemmän kuin edellisessä inventoinnissa. Nuorien metsien ensiharvennusrästejä on jo lähes miljoona hehtaaria. Vaikka ensiharvennusmäärät ovat viime vuosikymmeninä selvästi lisääntyneet, lisäys ei vastaa metsänhoidollista tarvetta.

Monimuotoisuuden kannalta tärkeän lahopuun määrä on Etelä-Suomessa lisääntynyt ja on nyt keskimäärin 4,3 kuutiometriä hehtaarilla. Pohjois-Suomessa lahopuun määrä on pienentynyt edellisistä mittauksista, mutta on edelleen selvästi korkeampi kuin Etelä-Suomessa, 7,3 kuutiometriä hehtaarilla.

Katso myös