Uutiset Metsä, Talous, Ympäristö

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkija Jani Laturin väitöstutkimuksen mukaan erityiset hiilikorvaukset ja tuet kannustaisivat metsänomistajia kasvattamaan metsiään nykyistä ilmastoystävällisemmin. Nykyisen ilmastopolitiikan ehdot kuitenkin vähentävät valtioiden halukkuutta tällaisten ilmastopoliittisten tukien käyttöönottoon.

Väitöskirja käsittelee metsäsektoria eri näkökulmista painottuen metsien ja puutuotteiden käyttöön ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Yhteiskunnan hyötyä metsien hiilinieluista voidaan lisätä

Väitöstutkimuksen mukaan metsien kiertoaika pitenisi, jos metsänomistajat saisivat lisäansiota puustoon sitoutuneesta hiilestä.

– Toinen tapa kannustaa hiilensidontaa on tukea metsän kasvuun kohdistuvia investointeja. Investointituki näyttäisi soveltuvan varsinkin nuoriin metsiin. Kasvua lisääviä investointeja ovat esimerkiksi lannoitus ja jalostettujen siementen käyttö. On kuitenkin mahdollista, että suuret investointituet johtavatkin lyhyempiin kiertoaikoihin ja siten hiilinielun pienenemiseen, kun metsät kasvavat nopeammin, Jani Laturi toteaa.

Tutkimuksessa analysoitiin puun kulutusta ja puutuotteiden hiilivarastoa Suomessa vuoteen 2050 saakka. Tärkein puutuotteiden hiilivarasto ovat sahatavarasta valmistetut tuotteet. Nykyisten puutuotteiden käytöstä poistaminen on vähäisempää kuin uusien tuotteiden käyttöönotto. Tästä syystä puutuotteiden hiilivarasto näyttääkin lisääntyvän vuoteen 2050 saakka, vaikka kulutus vähän laskisikin.

Väitöstutkimuksessa käsiteltiin myös jatkuvapeitteisen metsän kuvaukseen soveltuvia kasvumalleja. Tulokset osoittavat näihin kasvumalleihin liittyvän ongelman, joka vähentää niistä johdettujen metsänhoidon kannattavuustulosten vertailukelpoisuutta.

Metsänomistajat ajattelevat päätöksiä tehdessään myös tulevia sukupolvia, mikä tulisi huomioida myös ilmastopolitiikassa

Väitöstutkimus tarkastelee myös metsiä koskevaa ilmastopolitiikkaa EU:ssa. Nykyisen ilmastopolitiikan tavoitteiden lyhyt aikajänne metsänkasvatukseen nähden ja maakohtaisesti asetetut enimmäismäärät hiilinieluihin perustuviin päästöhyvityksiin vähentävät metsien käytön mahdollisuuksia hillitä ilmastonmuutosta.

– Metsien hiilivarastojen kasvattaminen ja säilyttäminen ovat vuosikymmenten projekti, joka ei edisty ilman lupausta hyvityksestä myös seuraavalle omistajasukupolvelle, Jani Laturi pohtii.

Ilmastonmuutosta voidaan hillitä vähentämällä ilmakehän kasvihuonekaasuja. Metsät lieventävät ilmastonmuutosta sitomalla ilmakehän hiilidioksidia biomassaan. Tätä biomassaa voidaan käyttää erilaisiin tuotteisiin, jotka toimivat siten hiilivarastoina. Hiilen sitominen on päinvastainen tapahtuma hiilidioksidipäästölle, mutta ei täysin.

– Hiilivarastot ovat epävarmoja, eivätkä ne ole ikuisia. Tämä on huomioitava ilmastopolitiikassa ja hiilinielujen laskennassa. Hiilinielujen arvo on ilmastonmuutoksen hillinnässä pienempi kuin vastaavan päästön.  Joka tapauksessa näillä väliaikaisilla hiilivarastoilla, kuten metsillä, on huomattava merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä niiden edullisuuden takia, Laturi toteaa.

MMM Jani Laturin väitöstilaisuus

Aika: 18.9.2020 klo 13
Paikka: Helsingin yliopisto (Metsätalo, Sali 1, Unioninkatu 40, Helsinki)
Etäyhteys: Väitöstilaisuutta voi seurata myös suorana (Zoom-palvelu) täältä.
Aihe: Optimal forestry under climate policy (Ilmastopolitiikka ja optimaalinen metsätalous)
Vastaväittäjä: Professori Ljusk Ola Eriksson, Swedish University of Agricultural Sciences
Kustos: Apulaisprofessori Lassi Ahlvik, Helsingin yliopisto

Väitöskirja on luettavissa osoitteesta: https://dissertationesforestales.fi/article/10412. Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis -palvelussa.