Uutiset Yleinen

Poronhoitoalueella elokuussa 2020 käynnistyneen tutkimuksen tavoitteena on arvioida metsätalouden, luonnonvarojen käytön kuten kaivostoiminnan, rakentamisen ja muun maankäytön kumulatiivisia vaikutuksia paliskuntien laitumiin ja niiden käytettävyyteen. Tutkimuksessa selvitetään vaikutuksia myös poronhoidon toimintaedellytyksiin, käytänteisiin ja poronhoitokulttuuriin.

− Hanke tuottaa tietoa ja työkaluja, joiden avulla maankäytön vaikutuksia poronhoitoon voidaan arvioida sekä suunnitella ja kehittää laidunten käyttöä paliskunnissa, kertoo hankkeen vetäjä, erikoistutkija Jouko Kumpula Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Hanke toteutetaan neljässä poronhoitoalueen paliskunnassa. Pilottipaliskunnat ovat poronhoitoalueen pohjoisosassa Ivalo, poronhoitoalueen keskiosassa Oraniemi ja Kuivasalmi sekä eteläosassa Oivanki. Pilottipaliskunnissa tehdyn kehittämistyön tuloksia, menetelmiä ja aineistoja otetaan käyttöön myös muissa paliskunnissa yhteistyössä Paliskuntain yhdistyksen kanssa.

Hanke toteutetaan Luken ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä, ja se saa rahoituksesta 70 prosenttia Lapin ELY-keskukselta. Hankkeelle on valittu alueen keskeisistä toimijoista koostuva ohjausryhmä.

Mitä hankkeessa tutkitaan ja tuotetaan?

1. Porojen laidunten käyttö erilaisissa laidunympäristöissä

Eri maankäyttömuotojen vaikutuksia porojen laidunten käyttöön ja käytössä tapahtuneisiin muutoksiin selvitetään analysoimalla olemassa olevia porojen GPS-seurantatietoja. Näiden analyysien tuloksista ja niihin liittyvistä kartoista nähdään, miten porot käyttävät ja valikoivat erilaisia kesä- ja talvilaidunalueita ja mitkä tekijät säätelevät laidunalueiden käytettävyyttä..

2. Eri tekijöiden vaikutukset laidunten laatuun ja käytettävyyteen

Arvioidaan aikaisemman tutkimustiedon ja saatavilla olevien aineistojen sekä edellisen tutkimusosion tulosten perusteella, miten eri maankäyttömuodot vaikuttavat laidunten määriin, laatuun ja käytettävyyteen kokonaisuutena erilaisissa paliskunnissa. Mikäli mahdollista, kaikkien paliskuntien laidunten käytettävyydestä laaditaan kartta-aineistoja, jotka kuvaavat talvi- ja kesälaidunten käytettävyyttä ja laatua eri osissa paliskuntia.

3. Laidunympäristön muutosten vaikutukset poronhoitoon ja sen käytäntöihin

Osiossa selvitetään, mikä vaikutus laidunympäristön muutoksilla on ollut poronhoitomenetelmiin ja poronhoidon käytäntöihin. Samalla arvioidaan, mitä sosiaalisia, kulttuurisia ja yhteisöllisiä muutoksia poronhoidossa on tapahtunut, kun laidunympäristö on muuttunut maankäytön ja metsätaloudesta vaikutuksesta.

4. Hankkeen aineistot ja työkalut Liiteri-palveluun

Tuotetaan sähköiseen Liiteri-palveluun paikkatietopohjaisia aineistoja muun muassa laitumista, maankäytöstä ja laidunten käytettävyydestä sekä näihin aineistoihin pohjautuvia helppokäyttöisiä karttakokoelmia ja niitä tukevia tilastoaineistoja. Kehitetään paliskuntien käyttöön työkaluja, joiden avulla ne voivat suunnitella ja kehittää laidunten käyttöä ja laidunkiertojärjestelmiä, vertailla eri vaihtoehtoja sekä samalla huomioida maankäytön vaikutukset laidunten käytön suunnittelussa ja toteutuksessa.

5. Tietojen ja työkalujen hyödyntämisen tuki

Laaditaan ohjeet ja suositukset siitä, miten paliskunnat voivat hyödyntää hankkeessa tuotettuja ja Liiterissä olevia laidunaineistoja ja työkaluja. Syksyllä 2021 järjestetään paliskunnille myös tilaisuuksia, joissa niitä opastetaan käyttämään hankkeessa tuotettuja aineistoja ja työkaluja.

Työosiot 4 ja 5 valmistuvat kesään 2021 mennessä, jotta kaikki paliskunnat voivat hyödyntää näitä tietoaineistoja ja työkaluja laatiessaan laitumilleen käyttö- ja hoitosuunnitelmat vuoden 2021 loppuun mennessä.