Uutiset Metsä

Luonnonvarakeskus (Luke) on avannut uusimmat, vuoden 2015 monilähdeinventointiin perustuvat metsävarakarttansa julkisesti katseltaviksi. Nyt julkaistut metsävarakartat ovat jatkoa aiempien vuosien kartoille.

Karttoja voi katsella Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen paikkatietopalvelusta ja ladata Luken tiedostopalvelun kautta.

Karttoja voidaan hyödyntää monipuolisesti

Kartoista saatavia tietoja voidaan käyttää metsäsuunnitteluun pienillä alueilla ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi metsäteollisuuden puunhankinnan suunnitteluun. Kiinnostavat puutavaralajit voidaan paikantaa teemakartoilta (ks. esimerkkikuva) ja korjuumahdollisuudet arvioida Maanmittauslaitoksen maastotietokannan avulla. Tietoja käytetään myös tutkimuksessa esimerkiksi lajien elinympäristön laadun arviointiin, metsien suojelun suunnitteluun ja metsätuhojen riskiarviointiin.

Uusia satelliittikeilaimia otetaan käyttöön

Monilähteisessä valtakunnan metsien inventoinnissa (MVMI) käytetään valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) maastomittausten lisäksi satelliittikuvia ja muita tietolähteitä, kuten Maanmittauslaitoksen numeerista maastotietokantaa ja korkeusmallia. Niiden avulla tuotetaan kattavat metsävara-arviot numeerisina metsävarakarttoina ja kuntakohtaisina taulukkotietoina. Numeeristen karttatietojen ja korkeusmallin avulla parannetaan tulosten luotettavuutta ja vältetään maanpinnan muotojen vaihtelun aiheuttamia virhetulkintoja.

Vuoden 2015 inventoinnissa on yhteensä 44 karttateemaa. Näitä ovat esimerkiksi puutavaralajien tilavuudet puulajeittain, kasvupaikkatiedot, puuston ikä, latvuspeitto sekä biomassat puulajeittain ja ositteittain. Suurimpaan osaan maata on nyt tuotettu kahdeksan kattavaa karttateemajoukkoa. Ensimmäinen koko maan tuote valmistettiin vuosina 1990–1994.

Uusissa metsävarakartoissa ETRS-TM35FIN-koordinaatistossa olevien karttateemojen maastoelementin koko on 16 × 16 metriä. Pääasiallinen kuvamateriaali on uuden Landsat-8-satelliitin OLI-keilaimen tuottamaa. Näiden lisäksi kuvamateriaalina on yksi ESA:n uuden Sentinel-2A-satelliitin MSI-keilaimen tuottama kuva. Yhdessä tänä vuonna laukaistun Sentinel-2B-satelliitin MSI-keilaimen kanssa nämä uudet mittalaitteet lisäävät mahdollisuuksia löytää käytettäviksi riittävän pilvettömiä kuvia yhden kasvukauden aikana.

Kuvassa Petäjävedeltä on kolmen teemakartan yhdistelmä, jossa koivun keskitilavuusteema on esitetty punaisen, männyn vihreän ja kuusen keskitilavuusteema sinisen värin voimakkuudella. Muu kuin metsätalouden maa on esitetty harmaalla värillä.

Metsäntutkimuslaitos (nykyisin Luke) otti monilähdeinventoinnin käyttöön vuonna 1990, ensimmäisenä maailmassa. Menetelmä on suosittu kaikkialla maailmassa. MVMI:ssa on aiemmin käytetty pääasiassa amerikkalaisen Landsat-satelliitin kuvia tai niiden puuttuessa esimerkiksi pilvisyyden vuoksi ranskalaisruotsalaisen Spot-satelliitin tai intialaisen IRS-satelliitin kuvia.