Uutiset Ilmasto, Metsä, Monimuotoisuus, Talous, Ympäristö

Luonnonvarakeskuksen (Luke) kehittämästä uudesta verkkopalvelusta (VMIKaaVa Tulospalvelu, http://vmikaava.luke.fi/) voi hakea yhteismitallista tietoa maakunnittain maankäyttöpäätösten vaikutuksista erilaisiin ekosysteemipalveluihin kuten puustoon sitoutuneen hiilen määrään. Palvelussa esitetyissä arvioissa on otettu huomioon maakuntakaavamääräysten tulkinnasta johtuva epävarmuus.

Verkkopalvelussa käyttäjät voivat tarkastella maakunnittain ja koko Suomen osalta lakisääteisen ja omistajan päätökseen perustuvan suojelun sekä maakuntakaavamerkintöjen ja -määräysten vaikutuksia erilaisiin ekosysteemipalveluihin. Palvelusta saatavilla arvioilla voidaan havainnollistaa muun muassa sitä, kuinka maankäyttöpäätösten negatiiviset vaikutukset puuntuotantoon voivat heijastua myönteisinä vaikutuksina joihinkin muihin ekosysteemipalveluihin kuten mustikkasatoon.

Käyttäjä voi palvelussa määritellä, mitä maakuntaa ja muuttujia koskevat tulokset tietokannasta haetaan ja missä muodossa, taulukkoina vai pylväinä, tulokset esitetään. Ekosysteemipalveluja kuvaavat muuttujat on jaettu kolmeen ryhmään: metsävaroja, metsien käyttöä ja muita ekosysteemipalveluja kuvaaviin muuttujiin.

Verkkopalvelua voidaan hyödyntää maankäytön suunnittelun tukena

Kaavoitustyötä tekevät viranomaiset, konsultit ja päättäjät sekä kaavoitukseen osallistuvat muut tahot ja sidosryhmät (esim. puun käyttäjät, maanomistajat, virkistyskäyttö- ja suojelujärjestöt) voivat hyödyntää verkkopalvelusta saatavaa tietoa tausta-aineistona uusien kaavojen ja suunnitelmien valmistelussa.

Verkkopalvelun avulla voidaan verrata maankäyttöpäätösten vaikutuksia eri maakuntien välillä. Lisäksi palvelusta saadaan tietoa siitä, missä maakunnissa vaikutusten arviointiin liittyy eniten epävarmuutta maakuntakaavamääräysten tulkinnan takia. Esimerkiksi puun käyttäjät voivat hyödyntää tietoa arvioidessaan puun tarjontaan liittyviä epävarmuustekijöitä eri alueilla.

Arvioissa huomioidaan kaavamääräysten tulkinta

Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa. Maakuntakaavamerkintöjen ja -määräysten vaikutus metsien käsittelyyn selviää vasta siinä vaiheessa, kun alueelle laadittuja yleis- ja asemakaavoja toteutetaan käytännössä.

Kaikilla kaavamerkinnöillä ja -määräyksillä ei ole vaikutusta metsien käsittelyyn. Osassa kaavamääräyksistä voidaan kuitenkin mainita, että alueiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon esimerkiksi alueen luontoarvot ja maiseman ominaispiirteet. Samankin kaavamerkinnän alueilla luontoarvot ja maisema voivat olla erilaisia. Näin ollen sama kaavamerkintä kahdella eri alueella voi tarkoittaa sitä, että metsiä käsitellään näillä alueilla eri tavalla. Lisäksi maanomistaja, kuten kunta, voi ottaa metsien käsittelyssä huomioon esimerkiksi virkistyskäytön, vaikka kaavamääräys ei sitä edellyttäisikään.

Edellä mainittujen seikkojen takia palvelua varten tehdyissä laskelmissa on huomioitu erilaisia tulkintoja siitä, miten maakuntakaavamääräykset ja -merkinnät voivat vaikuttaa metsien käsittelyyn ja sitä kautta erilaisten ekosysteemipalvelujen tarjontaan. Tällä tavalla laskelmissa on voitu ottaa huomioon tulkinnoista johtuvaa epävarmuutta (ks. alla kuvaus palvelusta pähkinänkuoressa).

Palvelua varten tehdyt laskelmat toteutettiin Luken MELA-ohjelmistolla. MELA-ohjelmisto on metsien tuotanto- ja käyttömahdollisuuksien analysointiin sekä metsien käytön suunnitteluun kehitetty laskentaväline. Laskelmien lähtötietoina käytettiin valtakunnan metsien inventoinnin maastoaineistoa, maakuntakaavoja ja muita paikkatietoaineistoja sekä asiantuntija-arvioiden ja aiemmin kerätyn yleiskaava-aineiston perusteella tuotettuja tulkintoja kaavamerkintöjen mahdollisesta vaikutuksesta metsien käsittelyyn.

Verkkopalvelu laadittiin maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa ”Maankäytön suunnittelun taustatiedot Luken metsävaratiedoista (VMIKaaVa)” -hankkeessa.