Uutiset Metsä, Tilasto

Uusimpien metsävaratietojen mukaan puuston tilavuus metsä- ja kitumaalla on 2,5 miljardia kuutiometriä ja vuotuinen kasvu 108 miljoonaa kuutiometriä. Puuston tilavuus on lisääntynyt 120 miljoonaa kuutiometriä ja vuotuinen kasvu 2,4 miljoonaa kuutiometriä viisi vuotta sitten tehtyyn inventointiin verrattuna. Metsämaalla puuston keskitilavuus on 119 kuutiometriä ja vuotuinen keskikasvu 5,2 kuutiometriä hehtaarilla. Uudet tiedot perustuvat vuosina 2014–2018 mitattuun valtakunnan metsien inventointiaineistoon.

Suomessa on metsätalousmaata 26,2 miljoonaa hehtaaria, mikä vastaa 86 prosenttia maapinta-alasta. Metsätalousmaasta 77 prosenttia on puuntuotantoon hyvin soveltuvaa metsämaata. Metsämaan lisäksi metsätalousmaahan sisältyy heikkokasvuisempaa kitumaata (10 prosenttia) ja lähes tai täysin puutonta joutomaata (12 prosenttia). Prosentti metsätalousmaasta on metsäautoteitä, varastopaikkoja ja muuta metsätalouden tarvitsemaa huoltoalaa.

Metsä- ja kitumaan kokonaisalaa kutsutaan usein metsäksi. Metsän osuus maa-alasta on koko maassa 75 prosenttia. Maakunnista metsäisin on Kainuu, missä osuus on 88 prosenttia, ja vähiten metsäisiä ovat Ahvenanmaa 57 prosentin ja Varsinais-Suomi 58 prosentin osuuksilla. Metsämaasta puuntuotannon käytössä on 18,4 miljoonaa hehtaaria. Puuntuotannon ulkopuolelle jääviin alueisiin kuuluvat muun muassa luonnonsuojelualueet.

Kuva: Erkki Oksanen

Yksityishenkilöt ovat suurin metsätalousmaan omistajaryhmä

Yksityishenkilöt omistavat yli puolet metsätalousmaan pinta-alasta. Valtion osuus on 35 prosenttia ja yhtiöiden seitsemän prosenttia. Kunnat, seurakunnat ja muut yhteisöt omistavat kuusi prosenttia metsätalousmaasta. Etelä-Suomessa metsätalousmaasta 72 prosenttia on yksityishenkilöiden omistamaa, kun taas Pohjois-Suomessa suurin omistaja on valtio 57 prosentin osuudellaan.

Metsätalousmaalla on soita 8,8 miljoonaa hehtaaria. Nykyisestä suoalasta on ojitettua suota 53 prosenttia. Etelä-Suomessa soita on reilu neljäsosa ja Pohjois-Suomessa 40 prosenttia metsätalousmaasta. Soisin maakunta on Pohjois-Pohjanmaa, missä suota on yli puolet metsätalousmaasta.

Puuston runkotilavuus jatkoi kasvuaan

Puuston tilavuus metsä- ja kitumaalla on yhteensä 2 475 miljoonaa kuutiometriä. Puuston tilavuudesta 90 prosenttia sijaitsee puuntuotantoon käytettävissä olevalla maalla. Maakunnista puustoa on eniten Lapissa – yli 400 miljoonaa kuutiometriä, mutta kaiken kaikkiaan Etelä-Suomen osuus koko maan puustosta on kaksi kolmasosaa. Tilavuudesta puolet on mäntyä, 30 prosenttia kuusta ja loput 20 prosenttia lehtipuuta. Puuston tilavuudesta 64 prosenttia sijaitsee yksityisomistajien metsissä ja valtion metsissä 21 prosenttia.

– Puuston kasvu metsä- ja kitumaalla on 108 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, josta 95 prosenttia sijaitsee puuntuotantoon käytettävissä olevalla maalla. Runsas kolme neljäsosaa puuston vuotuisesta kasvusta sijoittuu yksityisten, kuntien, seurakuntien ja muiden yhteisöjen omistamiin metsiin, sanoo johtava tutkija Kari T. Korhonen Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Puuston keskitilavuus metsämaalla on 119 kuutiometriä hehtaarilla. Suurin puuston keskitilavuus on Kanta-Hämeessä, 177 kuutiometriä hehtaarilla ja pienin Lapissa, 75 kuutiometriä hehtaarilla.

Puuston vuotuinen keskikasvu metsämaalla on koko maassa 5,2 kuutiometriä hehtaarilla. Suurin vuotuinen keskikasvu on Kanta-Hämeessä (8,3 kuutiometriä hehtaarilla) ja Päijät-Hämeessä (8,2 kuutiometriä hehtaarilla). Pienin vuotuinen keskikasvu on Lapissa, 2,3 kuutiometriä hehtaarilla vuodessa.