Uutiset Metsä

Luonnonvarakeskuksen (Luke) uudessa julkaisussa kootaan yhteen tieto männyn ja kuusen puuaineen ja etenkin kuitupuun ominaisuuksista erilaisissa leimikoissa. Tietoa on saatavilla muun muassa puuaineen tiheydestä, kosteudesta, sydänpuusta ja kuoresta sekä muista ominaisuuksista, joiden tunteminen on tarpeellista muun muassa teollisen puunkäytön ja puunhankinnan suunnittelussa.

Klikkaa kansikuvasta julkaisuun.

Laajaan aineistoon pohjautuvassa tutkimuksessa määritettiin Etelä-Suomen mänty- ja kuusikuitupuun ominaisuuksien tasoa ja vaihtelua.

Julkaisuun koottiin puun ominaisuuksia kuvaavat tärkeimmät suureet ensiharvennuksissa, myöhemmissä harvennuksissa ja päätehakkuissa. Tällaisia suureita ovat muun muassa vuosiluston leveys, nuorpuun ja oksapuun määrä, sydänpuuosuus, kuoren paksuus sekä tilavuus- ja kuivamassaosuus, kaatotuoreen puun kosteus sekä puuaineen ja kuoren kuiva-tuoretiheys.

Julkaisussa kuvataan myös puutavaran laadun keskeistä käsitteistöä ja merkitystä sekä puuaineen lustonmuodostusta ja kemiallista rakennetta.

Kattavat tutkimukset suomalaisen kuitupuun ominaisuuksista on tehty edellisen kerran 1960- ja 1970-luvuilla. Nyt julkaistu tutkimus ajantasaistaa tuolloin tehtyä tutkimusta nykymetsien olosuhteisiin, ja sisältää lisäksi uutta tietoa leimikkotyypeittäin ja puuaineen lisäksi tietoa kuoren ominaisuuksista. Tulokset perustuvat laajan tutkimusaineistoon, 600 mänty- ja 585 kuusikoepuuhun sekä näistä kerättyihin ja analysoituihin 13 000 näytteeseen.

Tieto palvelee etenkin metsäteollisuutta, puunhankintaa ja puukauppaa

Sellu- ja paperiteollisuus on suurin puuraaka-aineen käyttäjä ja jalostaja Suomessa. Sellu- ja paperiteollisuuden käyttämän kuitupuun ominaisuudet vaikuttavat tuotteiden saantoon, laatuun ja valmistuskustannuksiin. Kuitupuun ominaisuuksilla on yhteys teollisuuden puunkäyttölukuihin, joita esimerkiksi selluteollisuudessa kuvataan tuotannossa käytetyn kuitupuun tilavuuden ja tuotettujen sellutonnien suhteena.

Sellu- ja paperiteollisuudessa käytettävän kuitupuun ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa oikeanlaisella kuitupuun ohjauksella tietyn tuotteen raaka-aineeksi. Vaikutusmahdollisuudet puutavaralogistiikassa ja puunjalostuksessa ovat kuitenkin rajalliset, sillä kuitupuun laatu muodostuu paljolti puun kasvu- ja tuotantovaiheessa.

Lähtökohta kuitupuun laatuun perustuvalle ohjaukselle on leimikkoalkuperän ja laatua kuvaavien ominaisuuksien tuntemus eli miten puulaji, metsikön kehitysluokka, puuston järeys tai pölkyn sijainti rungossa vaikuttavat laatuominaisuuksiin.

– Olemme laatineet julkaisun kuitupuun laatuohjauksen ja teollisuusinvestointien edellytysten parantamisen näkökulmasta. Samalla julkaisu palvelee männyn ja kuusen ominaisuuksien perustietolähteenä. Tutkimus koskee eteläistä Suomea, mutta olisi tarpeen toteuttaa myös Pohjois-Suomessa, toteaa tutkimusprofessori Erkki Verkasalo Lukesta.