Uutiset Metsä, Tilasto

Vuonna 2015 teollisuuden käyttöön hakattiin puuta kaikkiaan 58,5 miljoonaa kuutiometriä, eli enemmän kuin kertaakaan aiemmin hakkuutilaston historiassa. Tukkipuun hakkuumäärä nousi kaksi ja kuitupuun kuusi prosenttia edellisvuodesta.

Metsäteollisuustuotteiden tuotannon hienoinen kasvu vuonna 2015 nosti teollisuuspuun hakkuita. Etenkin sellun ja kartongin tuotantomäärät kasvoivat, kun taas paperin sekä sahatavaran määrät supistuivat. Hakkuumäärä oli 2,6 miljoonaa kuutiometriä eli viisi prosenttia edellisvuotista suurempi ja 12 prosenttia suurempi kuin edeltävän kymmenvuotisjakson hakkuiden keskiarvo. Teollisuuden käyttöön tuotiin myös ulkomaista puuta 9,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli seitsemän prosenttia edellisvuotista vähemmän.

Valtaosa puusta tulee yksityismetsien pystykaupoista

Neljä viidesosaa teollisuuden käyttöön ja vientiin menneestä kotimaisesta puusta kertyi yksityismetsistä, joista hakattiin puuta kaikkiaan 48,1 miljoonaa kuutiometriä. Yksityismetsien pystykaupoista kertyi puuta 38,2 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli viisi prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Hankintakauppapuun määrä nousi viidenneksen liki kymmeneen miljoonaan kuutiometriin*.

Metsäteollisuusyhtiöiden omista metsistä ja Metsähallituksen hallinnassa olevista valtionmetsistä hakattiin raakapuuta yhteensä 10,4 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kahdeksan prosenttia edellisvuotta pienempi.

Savossa suurimmat hakkuut

Hakkuutilaston alueyksiköksi on vaihtunut aiemmin käytetyn metsäkeskusalueen sijasta maakunta-alue. Tietosuojasyistä omistajaryhmittäiset hakkuut esitetään kuitenkin vain hinta-alueittain ja Pohjois-Suomen osalta hinta-alueittain summattuina. Vuonna 2015 suurimmat hakkuut kertyivät runsaspuustoisilta Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Keski-Suomen maakuntien alueilta. Etelä-Savosta hakattiin 6,4, Pohjois-Savosta 5,6 ja Keski-Suomesta 5,5 miljoonaa kuutiometriä.

Hakkuut_skaalattu_1995_2015_suomi-jpg

Vuoden 2015 teollisuuspuun hakkuista oli tukkipuuta 24,6 ja kuitupuuta 33,9 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun määrä nousi edellisvuodesta kaksi ja kuitupuun kuusi prosenttia.

Teollisuuspuun hakkuutilastossa ei enää julkaista runkopuusta tehdyn energiapuun hakkuutietoja. Syynä ovat puutteet tietojen kattavuudessa. Energiapuun hakkuita, hakkuukertymää ja puuston poistumaa koskevat tiedot julkaistaan myöhemmin kesällä.

*Metsänhoitoyhdistykset tulivat vuotta 2015 koskevien hakkuiden tiedonkeruun piiriin. Tämä selittää osaltaan hankintakauppapuun määrän kasvua.