Uutiset Kala

Luonnonvarakeskus (Luke) käynnistää touko-kesäkuun vaihteessa Tenojokeen nousevien lohien laskennan Polmakissa, joen Norjan puoleisella osalla. Laskenta toteutetaan nykyaikaisilla kaikuluotaustekniikoilla pitkälti Tornion- ja Simojoen kaikuluotauslaskentojen tapaan.

Kaikuluotausseurannan päätavoitteena on tuottaa arvio Tenojokeen nousevasta kokonaislohimäärästä keskeisen nousukauden aikana kesä-elokuussa. Samalla selvitetään nousevan lohikannan kokojakaumaa siten, että pyritään erottelemaan pienet (<65 cm), keskikokoiset (65–90 cm) ja isot (>90 cm) lohet toisistaan. Kaikuluotausseurannalla saadaan arvokasta tietoa vesistön lohikantojen tilasta. Tietoa voidaan hyödyntää lohikantojen hoidon suunnittelussa.

Tenojoen kaikuluotausseuranta toteutetaan Polmakissa, noin 55 kilometriä jokisuulta ylävirtaan. Polmakin alue on jokisuusta lähtien ensimmäinen paikka, jossa luotettavan kaikuluotausseurannan toteuttaminen on arvioitu mahdolliseksi. Siellä Tenojoki on riittävän kapea ja kaikuluotausta häiritseviä virranpyörteitä ja ilmakuplia on vähän. Lisäksi jokiuoman rakenne on suosiollinen, se syventyy tasaisesti rannasta kohti keskiuomaa eikä merkittäviä katve-alueita ole.

Lohien laskenta toteutetaan 2–3 kaikuluotainyksiköllä riippuen vesimäärästä. Korkealla vedellä käytetään kolmatta kaikuluotainyksikköä jokiuoman eteläisessä sivu-uomassa. Seurantapaikalla jokiuomaa kavennetaan hieman ohjausaidoilla, jotta kalat saadaan uimaan kaikuluotaimien kattamalta alueelta. Laskennassa käytettävä kaikuluotaintekniikka on pääasiassa kotimaista.

Tenojoen kaikuluotausseurannan toteutuspaikka sijaitsee Polmakissa, noin 55 km jokisuulta ylävirtaan. Lohien laskenta toteutetaan 2-3 kaikuluotainyksiköllä riippuen vesimäärästä. Jokea kavennetaan hieman ohjausaidoilla, jotta kalat saadaan uimaan kaikuluotaimien kattamalta alueelta.

Tenojoen pääuoman kaikuluotausseuranta on pilottilaskenta ja kauden mittaan seuranta-asetelmassa saatetaan tehdä muutoksia, mikäli ongelmia havaitaan. Seurantatietoa pyritään välittämään Luken internet-sivuilla, kun seuranta saadaan pyörimään asianmukaisesti.

Kaikuluotausseurannan päätoteuttaja on Luonnonvarakeskus, ja seurannan rahoitus tulee pääosin Suomen valtiolta. Aktiivista yhteistyötä tehdään norjalaisten tutkijoiden (Norsk institutt for naturforskning, NINA) ja aluetoimijoiden (Tanavassdragets fiskeforvaltning, TF) kanssa.

Aiempaa laskentatietoa Tenojokeen nousevista lohimääristä ei ole, mutta erilaisten seurantietojen perusteella nousukannan kooksi on arvioitu noin 30 000–120 000 yksilöä vuodessa.

Tenojoen pääuoman kaikuluotausseurannan ohella lohia lasketaan kaikuluotaamalla myös Inari- ja Karasjoessa sekä videoseurannoin Utsjoessa ja Laksjohkassa. Lisäksi syksyllä lohen kutuajan tuntumassa lasketaan useiden pienempien sivujokien lohimääriä pintasukelluslaskennoilla. Tietoa Tenojoen lohikantojen tilasta kertyy siten runsaasti ja kattavasti eri osista vesistöä.