Uutiset Kala, Ruoka

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen, Luonnonvarakeskuksen ja Salmonfarmin yhteistiedote

Kala on terveellistä ja ravintoarvoltaan hyvää ruokaa. Kuitenkin ravintoaineiden ohessa kalaa syövä ihminen altistuu monille vesistöihin päätyneille ympäristömyrkyille.

Kaloissa esiintyvien vierasaineiden ja vesiympäristön tilan seurantaa halutaan kehittää kustannustehokkaammiksi tutkijoiden ja kalastuselinkeinon yhteistyöllä uudessa KALAKAS-hankkeessa.

Hankkeessa Kemiönsaaren Kasnäsin kalajauhotehtaalle saapuvasta kalamassasta kerätään silakka- ja kilohailinäytteet, ja niistä analysoidaan haitta-aineet uudella pikamenetelmällä. Analyysivaiheen jälkeen arvioidaan näytteenoton ja analyysin kustannustehokkuutta sekä sitä, voisiko elintarvike- ja ympäristöseurantoja jatkossa yhdistää.

Menetelmä on kiinnostava siksi, että kalajauhotehtaalle tulee suuret määrät kalaa melkein ympäri vuoden ja lähes koko Suomen merialueelta. Tämä kalamäärä avaa uusia mahdollisuuksia tutkia erilaisia silakka- ja kilohailikantoihin sekä Itämeren tilaan liittyviä asioita kustannustehokkaasti.

Hanke keskittyy EU-lainsäädännön kannalta keskeisten dioksiini- ja PCB-yhdisteiden seurantaan. Tuloksia verrataan meneillä olevan EU-kalat III hankkeen dioksiini- ja PCB mittauksiin, missä kalanäytteet on kerätty perinteisellä menetelmällä hakemalla näytteitä eri puolilta Itämerta. Osana uutta hanketta myös laaditaan aikaisempaa tarkempi arvio kalastuksen merkityksestä dioksiini- ja PCB-yhdisteiden poistumiseen meriekosysteemistä.

Selkämeren vahvaa silakkakantaa ei voida hyödyntää vientiin menevinä tuotteina, koska liian korkeat dioksiini- ja PCB-pitoisuudet tekevät osasta saalista EU:n markkinoille kelpaamatonta. Suomella on pysyvä poikkeuslupa sallia omilla markkinoilla EU:n raja-arvot ylittävien kalalajien myynti. Edellytyksenä on, että kalojen mahdollisista terveyshaitoista tiedotetaan kuluttajille ja kalojen haitallisten aineiden pitoisuuksia selvitetään säännöllisesti. Kasnäsin kalajauhotehtaalla on käytössä prosessi, jossa dioksiini- ja PCB-yhdisteet saadaan poistettua lopputuotteista. Näin tehtaan tuotteet ovat myös vientiin sopivia.

Tutkimushankkeessa ovat mukana Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL), Luonnonvarakeskus (Luke), Suomen ympäristökeskus (SYKE) sekä Kemiönsaaren Kasnäsissä vuonna 2016 avattu kalajauhotehdas Ab Salmonfarm Oy. Hanketta rahoittaa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) Suomen toimintaohjelma.