Uutiset Riista

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuottamat suurpetojen kanta-arviot pohjautuvat merkittävältä osalta Tassu-järjestelmään kirjattuihin havaintoihin. Susihavaintojen kokonaismäärä 1.8.2020-28.2.2021 välisenä aikana oli yhteensä 8465. Näistä kahden suden havaintoja oli yhteensä 1683 ja kolmen tai useamman suden havaintoja 1738. Muut havainnot koskivat yksin liikkuneita susia.

− Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna pari- ja laumahavaintojen yhteismäärä on kasvanut lähes tuhannella, kertoo tutkija Samuli Heikkinen Lukesta.

Kanta-arvion koostamisessa pari- ja laumahavaintojen määrä on erityisen tärkeä siksi, että se kertoo kannan elinvoimaisuudesta.

Kiitos havainnoista kuuluu vapaaehtoisille. Tassu-havainnot ovat kansalaisten ilmoittamia havaintoja, joiden kirjaamisesta vastaavat koulutetut suurpetoyhdyshenkilöt.

Kuva: Tassuun tallennettujen susien pari- ja laumahavaintojen määrä kuuden vuoden (2016–2021) jaksolla.

Tassu-havainnot ovat kanta-arvion perusaineistoa

Kanta-arvion koostaminen alkaa tarkastelemalla Tassu-havaintoja kartalla (karttakuvat pareista ja laumoista alla, suurenevat klikkaamalla). Erityisesti vuoden vaihteen jälkeen tehdyt havainnot ovat keskeisiä.

Havaintojen avulla saadaan ensimmäinen näkemys, millaisia susilaumoja ja -pareja kullakin alueella on. Niistä ei kuitenkaan pysty tunnistamaan, mistä susiyksilöistä on kyse.

− Siksi DNA-tulokset auttavat täydentämään kokonaiskuvaa reviirien rajoista, reviireillä elävistä yksilöistä, ja reviirin statuksesta eli siitä, milloin on kyse parista ja milloin lisääntyvästä parista uusien jälkeläisten kanssa (lauma), kertoo ohjelmajohtaja Katja Holmala Lukesta.

Mitä monipuolisempaa aineistoa (havaintoja, DNA- ja muut aineisot) reviiriltä on, sitä selkeämmän kuvan reviirin tilanteesta pystyy muodostamaan.

− On kuitenkin hyvä muistaa, että osalta reviireistä pari- ja laumastatuksen määrittäminen onnistuu jo runsaan havaintoaineiston pohjalta, Holmala kertoo.

Suurpetoyhdyshenkilöverkosto on toiminut vuodesta 1978 alkaen. Verkostoon kuuluu muun muassa metsästyksen harrastajia, Paliskuntain yhdistyksen ja Metsähallituksen henkilöstöä. Monet kansalaiset ilmoittavat tekemiään suurpetohavaintoja suurpetoyhdyshenkilöille.

Suuri kiitos kaikille havaintoja ilmoittaneille ja kirjanneille!