Uutiset Riista

Kesän 2018 sisävesien vesilintulaskentojen perusteella Suomen neljän tärkeimmän riistasorsalajin – sinisorsa, tavi, telkkä ja haapana – pesintätuloksissa on selkeitä eroja. Sinisorsien pesintä onnistui parhaiten. Pitkän aikavälin laskusuunta tavi- ja erityisesti haapanakannoissa näyttää edelleen jatkuvan.

Sinisorsien poikasia on nyt maastossa hieman enemmän kuin viime vuonna. Edelliset neljä vuotta olivat parimäärän osalta parhaat koko vesilintuseurannan ajalta. Tänä keväänä parimäärä palasi aiemmalle 2000-luvun alun tasolle, ja laskun taustalla on todennäköisesti viime vuoden huono poikastuotto.

Tavien pesimäkannassa pitkän aikavälin suuntaus on lievästi laskeva. Tänä keväänä parimäärä laski viime vuodesta 26 prosenttia ja oli alhaisin koko vesilintuseurannan 33-vuotisen historian aikana. Laskennoissa havaitut poikueet ovat kuitenkin olleet melko suuria, minkä ansiosta poikasia on maastossa saman verran kuin viime vuosina.

Telkkäkanta on taantunut 1990-luvun parhaista vuosista, mutta viime vuosina parimäärä ja poikastuotanto ovat pysyneet vakaina.

Haapanan parimäärä on laskenut selvästi viime vuosikymmenen puolivälin jälkeen. Tämän kevään parimäärä oli 22 prosenttia alhaisempi kuin viime vuonna, ja kokonaispoikastuotto jäi seurantahistorian alhaisimmaksi.

Tuloksissa näkyy kesän sääolosuhteiden vaikutus

Sääolosuhteiden vaikutus on todennäköinen selittäjä vesilintukantojen muutoksissa viime vuodesta tähän vuoteen. Viime vuoden alkukesä oli kolea ja sateinen, ja poikastuotto oli heikko. Tämän kesän sääolot olivat poikueille selvästi suotuisammat.

Sisävesillä pesivien vesilintujen kantoja koskevat tiedot perustuvat vuodesta 1986 lähtien toteutettuihin valtakunnallisiin vesilintulaskentoihin. Aineiston keräävät metsästäjät ja lintuharrastajat. Luonnonvarakeskus (Luke) tuottaa vuosittain yhdessä Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa arvion vesilintukantojen tilasta. Tietoa hyödyntävät riistahallinto sekä vesilintujen ja vesiluonnon suojelusta vastaavat tahot.