Uutiset Ilmasto, Metsä

Ilmaston lämpenemisen on ennustettu lisäävän talviaikaista sadantaa pohjoisilla leveysasteilla. Seurauksena on lumipeitteen oheneminen, maan routaantuminen sekä jäätymissulamissyklien ja talvitulvien lisääntyminen nykyilmastoon verrattuna. Nämä talviaikaiset maaperän muutokset kohdistuvat juuriin. Vaikutukset kuitenkin ilmenevät juurissa ja maanpäällisissä kasvinosissa vasta sen jälkeen, kun kasvukausi on käynnistynyt.

Talvitulva. Kuva: Tapani Repo, Luke.
Männyn silmun sisärakenne: 1  (kokonaispituus), 2 (alkeisverson pituus sisältäen silmun suojuslehdet) ja 3 (alkeisverson pituus). Alareunan vaakasuoran janan pituus on 1 mm.

Laboratoriotutkimuksessa havaittiin, että talvitulvan kyllästämän maan jäätyminen vaikutti männyn juurten ja maanpäällisten osien kasvurytmiin. Se vaikutti myös negatiivisesti muodostuvan päätesilmun rakenteeseen.

Jäätyneen talvitulvan jälkeen hienojuurten pituuskasvu käynnistyi hitaammin kuin ilman tulvaa. Sulassa maassa talvitulva ei hidastanut juurten kasvuun lähtöä.

Vaikka talvitulva ja sen jäätyminen hidasti männyn juurten kasvuun lähtöä, kasvu voimistui myöhemmin, mutta samanaikainen neulasten pituuskasvu kuitenkin heikkeni.

Talvisateiden lisääntyminen ja niiden myötä maan lämpö- ja kosteusolojen äärevöityminen näyttäisi vaikuttavan kasvukauden aikana yhteytystuotteiden ja siten hiilen ajalliseen jakautumiseen maanalaisten ja maanpäällisten kasvinosien välillä.

Tällaisten ääriolojen pitkäaikaisvaikutuksista kasvuun tarvitaan lisätutkimuksia maasto-oloissa.

Katso myös