Uutiset Kala

Luonnonvarakeskuksessa (Luke) on saatu uutta tietoa pohjaveden merkityksestä virtavesissä eläville kaloille. Pohjavesipurkaumien vaikutusta taimenen poikasten esiintymiseen tutkittiin Lukessa nyt ensimmäistä kertaa.

Kalojen esiintymiseen joessa vaikuttavat monet tekijät. Erityisesti taimenen poikasten suosimia elinympäristöjä ja niiden ominaisuuksia on aiemmin tutkittu paljonkin. Huomiota on kiinnitetty muun muassa pohjan laatuun, veden syvyyteen ja virtausnopeuteen, mutta pohjaveden merkitystä ei ole paljon tutkittu. Tuoreessa Luken tutkimuksessa saatiin tietoa pohjaveden purkaumapaikkojen vaikutuksesta kalojen esiintymiseen.

Tutkimuksessa selvitettiin miten virtaveden kalat taimen ja simppu sijoittuvat suhteessa pohjaveden purkauspaikkoihin. Tutkimuskohteina olivat Valkeajoen ja Kuerjoen vesistöt, jotka ovat Pohjois-Suomessa sijaitsevan Tornionjoen vesistöön kuuluvan Äkäsjoen sivuvesistöjä.

− Pohjaveden purkauspaikoista yleisimmin tunnettu on lähde. Jokiuomaan yhteydessä olevia lähteitä sijoittui tutkimusalueellekin, Luken erikoistutkija Atso Romakkaniemi kertoo.

Aina pohjavedellä ei kuitenkaan ole havaittavissa yhtä selkeää purkauskohtaa, vaan pohjavesi voi esimerkiksi ’tihkua’ joenpenkan läpi. Pohjavesi voi purkautua jokiveteen myös suoraan joen pohjasta. Tutkimuksessa pohjaveden yleistä määrää joessa arvioitiin lämpökameralla tehtyjen ilmakuvausten avulla. Tämän tiedon pohjalta valittiin tarkempiin tutkimuksiin joenkohdat, joissa pohjaveden yksittäiset purkauskohdat kartoitettiin tarkkaan jokiveden ja pohjasedimentin lämpötilamittausten avulla. Kartoitetuista kohteista mitattiin lisäksi taimenen habitaatin valintaan tunnetusti vaikuttavat tekijät. Kalat koekalastettiin sähkökalastusvälineillä ja saaliiksi saatujen yksilöiden sijainnit kirjattiin ylös.

Lisää tutkimusta tarvitaan selittämään pohjaveden merkitystä taimenen elinympäristönä

Tulokset tukevat kirjallisuudessa aiemmin esitettyjä tietoja taimenen suosimista elinympäristön ominaisuuksista:

− Taimenenpoikaset suosivat tutkimuksen mukaan sellaisia vesistön kohtia, joissa oli alhainen veden ja pohjasedimentin lämpötila, suhteellisen hidas virtausnopeus, korkea happipitoisuus, lyhyt etäisyys joen rantaviivaan ja matala veden syvyys, Romakkaniemi selittää.

Tutkijat mittaustöissä Valkeajoessa: pohjasedimentin lämpötilan mittaus ja mittauskohtien gps-koordinaattien tallennus ovat tarkkaa puuhaa. Kuva: Atso Romakkaniemi, Luke.

Uutena tuloksena havaittiin taimenen suosivan nimenomaan sellaisia paikkoja, joissa pohjavettä oli runsaasti. Tutkimusaineiston keruun aikaan elokuussa jokivesi oli ehtinyt viiletä kauttaaltaan. Tästä huolimatta taimenet valitsivat lähimmäksi elinympäristökseen pohjaveden purkautumisalueet eli viileimmät joenkohdat.

− Mahdollisia syitä voivat olla pohjaveden vaikutus purkauskohdan pohjakasvillisuuteen tai pohjaeliöstöön muokaten niitä taimenelle suotuisiksi. Nämä ovat kuitenkin vasta alustavia pohdintoja. Jatkossa tarvitaan lisää tutkimusta, jotta voidaan luotettavasti selittää, miksi taimenet näyttävät suosivan pohjaveden purkautumisalueita, Romakkaniemi sanoo.

 

Tutkimus toteutettiin vuosina 2017–2018 projektissa “Groundwater and trout”. Projektia rahoittivat Tornionjoen kalastuslupatulot, Koneen säätiö ja Luke.