Uutiset Metsä

Suomen metsäteollisuuden tuotanto ja vienti eivät ole kasvaneet tänä vuonna viime vuosien tapaan. Kysynnän maailmanmarkkinoilla odotetaan kuitenkin vilkastuvan ensi vuonna, käy ilmi metsäsektorin suhdannekatsauksesta.

Kotimaisen sahatavaran ja vanerin tuotanto vähenee tänä vuonna verrattuna viime vuoteen. Sahatavaran viennin arvioidaan pysyvän viime vuoden tasolla, mutta sahatavaran yksikköhinnat viennissä alenevat pari prosenttia.

Taustalla on sahatavaran heikentynyt kysyntä keskeisillä vientimarkkinoilla Euroopassa. Kilpailu on kiristynyt samaan aikaan, kun tarjonta on lisääntynyt. Vienti on kasvanut puolestaan Kiinaan, Egyptiin ja Marokkoon. Kotimaassa sahatavaran kysyntää on vähentänyt asuinrakentamisen supistuminen.

Ensi vuonna sahatavaran ja vanerin tuotanto- ja vientimäärien ennakoidaan kasvavan, kun euroalueen talous elpyy ja rakentaminen lisääntyy.

– Myös viennin yksikköhinnat nousevat kuluvan vuoden tasosta ja parantavat koko puuteollisuuden kannattavuutta, ennustaa tutkija Jari Viitanen Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Paperin vientihinnat tasaantuneet

Massa- ja paperimarkkinoilla viime vuosien kahtiajakoinen kehitys jatkuu. Pakkausmateriaalien, sellun ja pehmopaperin käyttö maailmalla lisääntyy, mutta painopaperin kysyntä supistuu. Suomen paperin tuotanto- ja vientimäärien ennakoidaan alenevan sekä tänä että ensi vuonna 4–5 prosenttia. Viime vuosien paperin alenevaan hintakehitykseen on reagoitu sekä Suomessa että ulkomailla sulkemalla tuotantolaitoksia. Hintakehitys onkin kuluvana vuonna tasaantunut.

Sellun tuotannon ja viennin ennakoidaan kasvavan kolme prosenttia ja kartongin tuotannon ja viennin 7–8 prosenttia ensi vuonna. Sellun ja kartongin tuotantokapasiteettia lisätään tänä vuonna, mutta vaikutukset näkyvät täysimääräisinä ensi vuonna.

Puumarkkinoiden odotetaan virkistyvän ensi vuonna

Muutokset metsäteollisuuden tuotantomäärissä heijastuvat kotimaan puumarkkinoille siten, että markkinahakkuut vähenevät tänä vuonna prosentin 55,3 miljoonaan kuutiometriin. Puun tuonnin ennakoidaan vähenevän samalla seitsemän prosenttia.

Keskeiset ennustemuuttujat 2014–2016

Ensi vuonna markkinahakkuiden uskotaan kasvavan 57,1 miljoonaan kuutiometriin metsäteollisuuden kasvavan tuotannon vuoksi.

Havutukkien kantohintojen arvioidaan laskevan tänä vuonna 2–3 prosenttia sahatavaran heikentyneen markkinatilanteen vuoksi.

– Kun massateollisuuden tuotanto suuntautuu mekaanisten massojen sijasta selluun, vähenee kuusikuitupuun kysyntä. Kantohinta alenee tänä vuonna kolme prosenttia, sanoo Viitanen.

Myös mänty ja koivukuitupuun kantohintojen arvioidaan laskevan hieman.

Yksityismetsien keskimääräiset kantohinnat 2014–2016

Yksityismetsien puun myyntitulot pysyvät noin 1,6 miljardissa eurossa sekä tänä että ensi vuonna. Metsätaloudessa työllisyys paranee ja hehtaarikohtainen liiketulos pysyy noin 100 eurossa tänä ja ensi vuonna.

Metsähakkeen käytön kasvu pysähtynyt

Fossiilisten polttoaineiden alhaiset hinnat, matala päästöoikeuksien hintataso ja epävarmuudet EU:n tukipolitiikassa ovat hidastaneet investointipäätöksiä ja jarruttavat metsäenergian käytön kasvua. Metsähakkeen käytön arvioidaan laskevan noin 8 miljoonaan kiintokuutiometriin tänä vuonna. Kasvua ei ennusteta myöskään ensi vuodelle.