Uutiset Metsä, Tilasto

Suomessa vuonna 2017 käytetystä puuaineksesta meni energian tuotantoon peräti 56 prosenttia. Suurin yksittäinen tekijä ovat selluteollisuudessa syntyneet jäteliemet. Metsäteollisuuden tuotteisiin sitoutui 43 prosenttia puuaineksesta.

Puuaineksen käytön kahden pääryhmän – energian ja metsäteollisuustuotteiden tuotannon – suhteelliset osuudet ovat pysyneet lähes vakioina vuodesta 2012 alkaen. Metsäteollisuudessa paperin ja kartongin tuotantoon sitoutui viidennes Suomessa käytetystä puuaineksesta. Puumassan osuus oli yhdeksän prosenttia, sahatavaran 12 prosenttia ja puulevyjen yhteensä kaksi prosenttia.

− Tiedot perustuvat Luonnonvarakeskuksen (Luke) käynnistämään metsätilinpitoon, jonka keskeinen idea on muuntaa perinteiset kuutiometrit ja tonnit yhteiseksi mittayksiköksi, puun kuiva-ainetonniksi. Tämä tekee mahdolliseksi koko metsäsektoria koskevat laskelmat, painottaa johtava asiantuntija Martti Aarne Lukesta.

Klikkaa kuva isommaksi.

Metsäsektorin massataseessa seurataan puuaineksen sitoutumista metsäteollisuuden raakapuuhun, tuotteisiin, polttoaineisiin ja jätteisiin. Massataseen perusteella laskettu puuaineksen kokonaiskäyttö oli 38,2 miljoonaa kuiva-ainetonnia vuonna 2017. Kasvua oli edellisvuodesta neljä prosenttia ja seitsemän prosenttia verrattaessa viiden edeltäneen vuoden keskiarvoon. Vuoden 2017 puunkäyttö kuiva-aineena mitattuna oli 2000-luvun ennätystasolla.

Kuva: Erkki Oksanen

Jäteliemiin sitoutuu neljännes puuaineksesta

Yksittäisistä puunkäytön eristä merkittävimpiä ovat selluteollisuudessa syntyvät metsäteollisuuden jäteliemet, jotka yksin edustivat 26 prosenttia kaikesta Suomessa käytetystä puuaineksesta vuonna 2017. Jäteliemien osuus on ollut noin neljännes koko vuodesta 2000 alkaneella tilastointijaksolla.

− Metsäteollisuuden rakennemuutos heijastuu sen tuotteisiin käytetyn puuaineksen määrissä. Suhteellisesti eniten on viime vuosina kasvanut kartonkiin ja puumassoihin sekä sahatavaraan sitoutuneen puuaineksen määrä. Vastaavasti paperin merkitys on vähentynyt, Aarne kertoo.

Kuiva-ainekertoimia käyttäen on mahdollista tilastoida myös metsäteollisuuden ulkomaankauppaa. Vuonna 2017 Suomesta vietiin kuiva-aineena 15,5 miljoonaa tonnia puuta. Tästä massa- ja paperiteollisuuden tuotteisiin oli sitoutunut 10,4 miljoonaa tonnia (67 prosenttia) ja puutuoteteollisuuteen 4,4 miljoonaa tonnia (29 prosenttia).

Tilaston taustaa

Luken nyt ensimmäistä kertaa julkaisema metsätilinpito on tilastokokonaisuus, jossa käyttö- ja massataseen avulla kuvataan puun ja metsäteollisuustuotteiden tarjontaa eri lähteistä, käyttöä teollisuudessa ja energian tuotannossa sekä puuaineksen virtoja raaka-aineista tuotteiksi. Metsätilinpito perustuu pääosin Luken tuottamiin virallisiin metsätilastoihin.